Ogłoszenie

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Białymstoku informuję, iż zostało uruchomione działanie o nazwie: "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska". Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 2 maja do dnia 12 czerwca br.

Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

         Szczegółowe warunki uzyskania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 587).

         Jednocześnie informuję, że pomoc możliwa jest do uzyskania przez prywatnego właściciela lasu wyłącznie w przypadku gdy lasy i grunty leśne objęte są obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa  w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy.

Wykaz obrębów ewidencyjnych, które posiadają obowiązujące uproszczone palny urządzenia lasu zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Białostockiego pod linkiem: http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/druki_i_informacje/wydzial-rolnictwa-srodowiska-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-promocji.html

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

 Szanowni Państwo !

    Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie  poświęcone  działalności lokalnej organizacji turystycznej „PUSZCZA KNYSZYŃSKA  LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA” .

Nasze spotkanie to efekt wspólnych dyskusji prowadzonych pod koniec 2017 roku z przedstawicielami  podmiotów prowadzących działalność  w turystyce, gastronomii i hotelarstwie na obszarze funkcjonalnym Puszczy Knyszyńskiej. Owocem tych spotkań było powstanie kilkoosobowej grupy założycielskiej , która doprowadziła  w 2018 roku do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000731070 lokalnej organizacji turystycznej „Puszcza Knyszyńska  Lokalna Organizacja Turystyczna”. Do celów rejestracyjnych,  grupa założycieli  wybrała również trzyosobowy  Zarząd w składzie : Prezes Zarządu - Katarzyna Kopeć, Członek Zarządu- Waldemar Sieradzki, Członek  Zarządu- Justyna Piechowska

 Jednocześnie prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami 11 Gmin z obszaru Puszczy Knyszyńskiej z trzech powiatów Białostockiego, Sokólskiego i Monieckiego. Zakładamy że przez najbliższe 2 miesiące nasze partnerskie samorządy gminne formalnie przystąpią do naszego LOT-u. W załączniku przesyłamy statut  organizacji „Puszcza Knyszyńska  Lokalna Organizacja Turystyczna” w którym możecie Państwo zapoznać się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną  LOT-u. Naszym głównym celem  to przede wszystkim integracja małych i średnich podmiotów typu : gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, obiekty noclegowe i hotele oraz operatorzy turystyczni  typu:  wynajem kajaków, ośrodki jeździeckie itp. Wierzymy, że wspólne działanie, szczególnie w dziedzinie promocji ponadregionalnej, przyniesie nam wszystkim lepsze efekty naszej działalności. Dlatego jeszcze raz zapraszamy do włączenia się w działalność naszej organizacji a na spotkanie prosimy  przygotować propozycje potrzeb i  organizacji promocji turystyki w waszej okolicy – gminie. W załącznikach przesyłamy statut organizacji oraz wzór deklaracji członkowskiej (można ja wydrukować i po wypełnieniu dostarczyć w wersji papierowej na spotkanie). W trakcie spotkania przewidujemy możliwość wstąpienia do naszej lokalnej organizacji turystycznej . Wysokość wpisowego została zaproponowana w wysokości 150 zł.

ZAPRASZAMY  W DNIU 24 KWIETNIA NA GODZ.18.00 DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W MICHAŁOWIE

 W przypadku  niejasności i pytań co do funkcjonowania lokalnej organizacji turystycznej „Puszcza Knyszyńska  Lokalna Organizacja Turystyczna”  jesteśmy do dyspozycji pod telefonem 666238280-Katarzyna Kopeć lub 507821458 Michał Kozłowski oraz 601898272 Waldemar Sieradzki

Z poważaniem,

Prezes Zarządu „Puszcza Knyszyńska”

Lokalna Organizacja Turystyczna

Katarzyna Kopeć

 

Do pobrania:

Statut lokalnej organizacji turystycznej „ PUSZCZA KNYSZYŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA”

Deklaracja przystąpienia do LOT

 

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Polsko-niemiecka wymiana uczniów w Gródku” złożona przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ” .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 25 kwietnia 2019 r.

W załączeniu oferta.

Na podstawie zarządzenia Nr 34/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zubry informuję, iż Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się w dniu 4 maja 2019 r. (sobota) o godz. 14,00 w Świetlicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zubrach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności przez Wójta Gminy Gródek (lub upoważnioną przez niego osobę).
 2. Przeprowadzenie przez Wójta Gminy Gródek (lub upoważnioną przez niego osobę) wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej poprowadzi obrady.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną wyborów Sołtysa:
  1. przyjęcie zgłoszeń nieograniczonej liczby kandydatów,
  2. przygotowanie kart do głosowania,
  3. przeprowadzenie głosowania,
  4. ustalenie wyników głosowania,
  5. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.
 5. Przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną wyborów Rady Sołeckiej:
  1. ustalenie przez Zebranie Wiejskie liczby członków Rady Sołeckiej (zgodnie ze Statutem Sołectwa Zubry Rada Sołecka może składać się z 3-5 członków),
  2. przyjęcie zgłoszeń nieograniczonej liczby kandydatów,
  3. przygotowanie kart do głosowania,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. ustalenie wyników głosowania,
  6. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.

UWAGA:

 1. O ile we wskazanym powyżej terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 30% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.
 2. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określi Wójt na podstawie Rejestru Wyborców Gminy Gródek według stanu na dzień 2 maja 2019 r.
 3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania (stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania).
 4. Organizacja wyborów, odrębnie - dla wyboru Sołtysa oraz dla wyboru Rady Sołeckiej, zapewniająca tajność i bezpośredniość głosowania, jest zadaniem przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej.
 5. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający uczestnikom tajne oddanie głosu.
 6. Uczestnik wrzuca do urny kartę do głosowania w obecności Komisji Skrutacyjnej.
 7. Na karcie do głosowania głosujący pozostawiają nie skreślone nazwiska wybranych przez siebie kandydatów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Nieważne są głosy  w przypadku:
  1. skreślenia wszystkich kandydatów;
  2. pozostawienia więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

Gródek, dnia 15 kwietnia 2019 r.                                                                                                    

WÓJT GMINY GRÓDEK

Wiesław Kulesza

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 •  Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (poniedziałek 11:00 - 15:00, wtorek – piątek 9:00 - 13:00)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21(poniedziałek 8:00 - 12:00 czwartek 8:00 - 12:00)
 • Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8 (wtorek 9;00 - 13:00)
 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a (środa 9:00 - 13:00, piątek 9:00 - 13:00)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Zabłudów, ul. Mickiewicza 5 (piątek 8:00 - 12:00)
 • Michałowo, ul. Leśna 1 (środa 8:00 - 12:00)
 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25 (poniedziałek 9:00 - 13:00)
 •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17 (wtorek 11:00 - 15:00, czwartek 10:00 - 14:00)

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Choroszcz, ul. Sienkiewicza 42 (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 (poniedziałek - środa 12:30 -16:30, czwartek - piątek 8:00 -12:00)

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:  
poniedziałek 8:00 - 16:00   wtorek – piątek 7:30 - 15:30 
e-mailowo: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku

        

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek, Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte, zbędne, przeznaczone do sprzedaży.

L.p.

Nazwa składnika majątku

Ilość

Uwagi o stanie technicznym

Sposób zagospodarowania

Proponowana cena sprzedaży

1.

Przyczepa asenizacyjna PN-40 rok prod. 1993 pojemność 4000L

IMG 20190322 113505

1 szt.

skorodowana, odkształcona, niesprawny kompresor ssący, nieszczelny zawór główny

sprzedaż

3000,00 zł

 1. Powyżej wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.
 2. Wszystkich zainteresowanych nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, prosimy o składanie pisemnych wniosków w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 – 040 Gródek w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r.
 3. Podane ceny są cenami netto i w przypadku zakupu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień sprzedaży.
 4. W przypadku zainteresowania zakupem danego składnika majątku ruchomego kilku osób lub podmiotów, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Wniosek o zakup powinien zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres, numer telefonu kontaktowego, ilość oraz proponowaną cenę nabycia za poszczególny przedmiot z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.                                                                                        

 

Kierownik KZB w Gródku

Mirosław Gryko

Upszejmie informuję, iż dnia 6 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Gminnym Centruk kultury w Gródku odbędzie się szkolenie informacyjne przygotowujące rolników do korzystania z płatności bezpośrednich na rok 2019.

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. o kwalifikacji wojskowej w 2019 r., informuję, iż w dniu 20 marca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79A przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób wymienionych w § 2 w/w obwieszczenia, zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Gródek.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej