W dniu 8 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Straszewo, Narejki, Chomontowce, Słuczanka, Wierobie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), zwanej dalej ustawą, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni
w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

 1. obręby ewidencyjne: Straszewo, Narejki, Chomontowce

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.

 1. obręby ewidencyjne: Słuczanka, Wierobie

od dnia 28 września 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że w okresie do 17 września 2020 r. odcinek drogi powiatowej Nr 1558B (do Supraśla przez Kołodno) w obrębie mostu przez rzekę Płoska jest zamknięty dla ruchu kołowego, w związku z wymianą elementów konstrukcji pomostu. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory sołtysa w sołectwie Straszewo

W dniu 19 września 2020 r. (sobota) o godz. 1200 w domku myśliwskim (budynek po byłej mleczarni) w Straszewie odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór sołtysa.
 7. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Straszewo stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza

Przypominam o obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Gródek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej rzetelne dane o ilości osób tworzących gospodarstwo domowe.                                         

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

 • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Gródek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek oraz do pobrania na stronie www.grodek.pl w zakładce druki i formularze);
 • w przypadku każdej zmiany danych (np. liczby osób tworzących gospodarstwo domowe) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Wójta do sprawowania kontroli m.in. w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków określonych w ustawie. Z uwagi na liczne przypadki niewskazywania przez mieszkańców gminy Gródek w deklaracjach faktycznej ilości osób tworzących gospodarstwo domowe, planowane są czynności kontrolne w celu weryfikacji danych, będących podstawą ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą, kto wbrew obowiązkowi określonemu
w ustawie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nie składa nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Gródek

       Wiesław Kulesza

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piłka Nożna 2020” złożona przez Gródecki Klub Sportowy GKS Gródek z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 15 września 2020 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz

Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Gródku przy ul. Polnej (baza byłej Spółdzielni Usług Rolniczych),  będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00046138/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, składającej się z działek oznaczonych nr 1510 o pow. 0,6964 ha i nr 1516 o pow. 1,1741 ha.

Treść ogłoszenia