Gródek, dnia 4 listopada 2019 r.

POR.6151.10.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich nr 178 i nr 210, obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

16.11.2019 r.

Leśnictwo Radunin

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

2.

23.11.2019 r.

Leśnictwo Wiejki

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

3.

30.11.2019 r.

Leśnictwo Turowo

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

4.

14.12.2019 r.

Okolice wsi Zubry

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

5.

22.12.2019 r.

Leśnictwo Królowe Stojło

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

6.

19.01.2020 r.

Okolice wsi Zielona i Mostowlany

Koło Łowieckie ,,Podmuch”

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 30 października 2019 r.

POR.6151.8.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

03.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 194 Las Lipnik (Zubki, Wierobie, Straszewo)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

2.

17.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 193 (Chomontowce, Rudaki, Jaryłówka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

3.

24.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 211
(Mieleszki, Rabinówka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

4.

01.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 194 (Piłatowszczyzna, Józefowo, Glejsk)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

5.

08.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 193
(Świsłoczany, Gobiaty, Narejki)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

6.

15.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 211
 (Rohental, Pieńki, Kobylanka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

7.

19.01.2020 r.

Obwód łowiecki nr 194
(Skroblaki, Smolarnia, Łużany)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

8.

26.01.2020 r.

Obwód łowiecki nr 193
(Dalnie, Wierobie)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

Ponadto informuję, iż polowania zbiorowe koła Łowieckiego ,,Bór” podane do publicznej wiadomości w terminach ogłoszonych Obwieszczeniem Wójta Gminy z dnia 28 października 2019 r., znak: POR.6151.6.2019.UW odbędą się na obwodzie łowieckim nr 195 (okolice: Walił, Walił-Dworu, Walił-Stacji, Pieszczanik, Słuczanki oraz w okolicach Centrum Konferencyjno - Bankietowego Rozłogi) w godzinach 8.00-16.00.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.                       

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

                                

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gródek Nr 78/19 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, w dniach: od 17 października 2019 r. do  28 października 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwanego dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

Projekt Regulaminu dostępny był w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

W wyżej wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski w zakresie zapisów Regulaminu.      

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 28 października 2019 r.

POR.6151.6.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art 42ab ust. 2 ustawy z dnia  13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje, o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Miejsce zbiórki, rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

10.XI.2019 r.,
godz. 7.30 - 15.30

obwód łowiecki nr 179 - Kołodno

Koło Łowieckie ,,Jedność”

2.

09.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

3.

17.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

4.

23.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

5.

17.11.2019 r.
godz. 8.00 - 14.00

Podozierany

Koło Łowieckie ,,Mały Orlik”

6.

01.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

7.

07.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

8.

08.XII.2019 r.,
godz. 7.30 - 15.30

obwód łowiecki nr 179 - Kołodno

Koło Łowieckie ,,Jedność”

9.

14.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

10.

22.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

11.

11.01.2020 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

12.

25.01.2020 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.                                         

         Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 06 listopada 2019 r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

  1. Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje w zakresie promowania obszaru LGD. Budowa marki odbywać się będzie poprzez promocję produktów i usług lokalnych, które mogą przyjąć formę m.in. operacji w zakresie wydawnictw, punktów informacyjnych o usługach, portali, budowy i informacji na stronach/portalach/komunikatorach internetowych, promocji produktów w powiązaniu z domenami obszaru (komplementarnie do celu ogólnego II).

W ramach przedsięwzięcia zakłada się przygotowanie i realizację operacji zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i publicznych, mających na celu szeroką promocję tego obszaru, w tym promocję produktów i usług lokalnych.

  1. Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje mające na celu wsparcie partycypacji społecznej w realizacji LSR animowane działaniami artystycznymi i  kulturowymi, integrującymi i aktywizującymi społeczność.

Szkolenia odbędą się w dniu 06 listopada 2019r. (środa) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy.

Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

  • narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii - kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
  • kardiologicznymi - kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS. Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2018 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 939 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

 

Pliki do pobrania