W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2021 r. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości, który jeszcze nie złożył nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Gródek.   

 Zgodnie z uchwałą  Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Przypominam!

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z wyżej powołaną ustawą - Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

Ustawa przewiduje również sankcje karne: Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

        W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów” zleconego przez powiat białostocki, informuję, że na terenie gminy Gródek w obrębach: Bielewicze, Bobrowniki, Jaryłówka, Królowe Stojło, Łużany, Mostowlany, Podzałuki, Radunin, Świsłoczany, Zarzeczany, Zielona, Zubki odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (ramowy plan prac). Prace taksacyjne będą prowadzić pracownicy firmy TaxusUL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa.

          Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone przez Wójta w siedzibie Urzędu Gminy Gródek do publicznego wglądu.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Gródek, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie:

rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja - link [1].

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.

Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety [2]

Z wyrazami szacunku,

prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

linki:

Raport z trzech pierwszych etapów badań:

[1]

http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

link do ankiety

[2]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Harmonogram rejestracji

DATA

GRUPA

od 11.03

Rocznik 1952

od 18.03

Rocznik 1952 - 1954

od 22.03

Rocznik 1952 - 1956

od 23.03

Rocznik 1952 - 1961

od 25.03

Wszystkie osoby 60+ (w tym urodzone przed 1951 r.)

 

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

GMINA GRÓDEK – PUNKT SZCZEPIEŃ COVID-19

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku

Fabryczna 1, 16-040 Gródek

Rejestracja: 85 71 80 051

GMINNY KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Zasady przyznawania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych

 1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 2. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, okresową emeryturą rolniczą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności emerytury lub renty.
 3. Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do emerytur/rent/rodzicielskich świadczeń uzupełniających zawieszonych na dzień 31 marca 2021 r.
 4. Osobie uprawnionej do kilku świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.
 5. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 6. Osobom którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie to wypłaca KRUS.
 8. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie  z  ustawą z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
 10. Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 marca 2021 r. prawo do emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 11. Osoba, która nienależnie pobrała dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do jego zwrotu.

OR KRUS w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej korespondencji dwie decyzje:

 1. o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (tzw. waloryzacyjną),
 2. oraz przyznającą dodatkowe świadczenie w kwocie 1.250,88 zł brutto.

W dniu 27 marca 2021 r. (sobota) o godz. 1300 w Pieszczanikach, na posesji nr 31A, odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór sołtysa.
 7. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Pieszczaniki stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza

11 marca 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Zapraszamy do zgłoszeń! Także osoby w wieku 70+ nadal mogą zapisywać się na szczepienie. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram rejestracji oraz informacje dla osób z poszczególnych grup wiekowych.

 • Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem

DATA

GRUPA

11.03 - 13.03

Rocznik 1952

18.03 - 20.03

Rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03

Rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03

Grupa 70+

10 marca 2021 r. rozpoczyna się również rejestracja pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych.

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 • poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl,
 • dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989,
 • kontaktując się bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień,
 • wysyłając sms-a na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

GMINA GRÓDEK – PUNKT SZCZEPIEŃ COVID-19

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku

Fabryczna 1, 16-040 Gródek

Rejestracja: 85 71 80 051

GMINNY KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333