Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Gródek określa corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania dla:

     1)      właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

     2)      organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;

     3)      dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Z uwagi na powyższe, zapraszam w/w podmioty do zapoznawania się z projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2023 r.” oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź pisemnie na adres Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek w terminie do dnia 21 lutego 2023 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy w/w podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

1.Projekt uchwały w sprawie POZ na 2023r.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póżn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2023/2024.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – treść zarządzenia PDF

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub  publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023 r.

do 10.03.2023 r.

od 26.05.2023 r.

do 02.06.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27.03.2023 r.

do 16.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30.03.2023 r.

do 20.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 03.04.2023 r.

do 22.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 04.04.2023 r.            

do 23.06.2023 r.

 

 

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 a) wielodzietność rodziny kandydata,

         b) niepełnosprawność kandydata,

         c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

         d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

         e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

         f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

         g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 1, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z poźn.zm.),

c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

           Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b-d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

 

Informacja o terminie obowiązywania umowy na ,, Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek”

Stosownie do art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) informuję, iż umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek” obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

                                   Zastępca Wójta

Zgodnie z zarządzeniem Nr 392/22 Wójta Gminy Gródek z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2023 r. - Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2023 r., zwany dalej projektem uchwały, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów projektu uchwały, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.  

Termin konsultacji: od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gródek, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu uchwały można zgłaszać w terminie konsultacji w formie pisemnej:

  1. na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie i przed Urzędem Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

      Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

1.Projekt uchwały w w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2023 r.

2. Klauzula informacyjna

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uprzejmie informuje, że we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?”, która odbędzie się 31 stycznia w Hotelu Via Baltica w Grzymałach Szczepankowskich koło Łomży.

Konferencja ma na celu ukazanie potencjału kukurydzy, a w szczególności sposobów produkcji bardzo dobrej jakości kiszonki i kluczowych aspektów wpływających na proces jej kiszenia oraz przechowywania. Rolnicy zapoznają się także z najnowszymi technologiami w dziedzinie uprawy kukurydzy kiszonkowej. Spotkanie jest również doskonałą okazją dla plantatorów kukurydzy do konwersacji z prelegentami ze świata nauki oraz przedstawicielami firm produkujących środki ochrony roślin. Wiedza jaką zdobędą rolnicy podczas wydarzenia przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności i wzrostu wyników ekonomicznych osiąganych w prowadzonych przez nich gospodarstwach.

Przedsięwzięcie jest również wprowadzeniem i zaproszeniem dla rolników do późniejszego udziału w Krajowym Dniu Kukurydzy, który planujemy zorganizować w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego już we wrześniu br.

Podczas spotkania, w ramach kampanii informacyjnej PODR Szepietowo – „Nowe możliwości wsparcia – poznaj PS WPR na lata 2023-2027”, przedstawiciel ARiMR OR w Łomży omówi nowe rozwiązania, zaplanowane w PS WSP, w szczególności w zakresie ekoschematów, które stanowią nowość w ubieganiu się o środki finansowe, przewidziane dla rolników.

Zapraszamy do udziału, zgłoś się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZEŃ, który znajduje się tutaj https://odr.pl/karta-zgloszenia/

Osoba do kontaktu: Alina Maciąg – 500 296 228, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony www.odr.pl oraz profilu na portalu społecznościowym FB https://www.facebook.com/podlaskiodr

PODR Szepietowo

FB kukurydza 2023