Do dnia 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe - między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

Na prośbę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "KOMINKI I PIECE" poniżej przedstawiamy link do informacji o tych konsultacjach:

https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

 

grudzień 2023Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

 • Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

  Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

  W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

  • w gospodarstwach domowych:
  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Badanie budżetu czasu ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
  • w gospodarstwach rolnych:
  • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)

Na prośbę Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej uprzejmie informuję o możliwości sprzedaży nieużytków cennych przyrodniczo na rzecz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, zwanego dalej Parkiem.

Park planuje zakup gruntów w ramach projektu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego”.

Park jest zainteresowany przede wszystkim zakupem gruntów niezalesionych, takich jak nieużytkowane łąki w dolinach rzek, wszelkiego rodzaju tereny podmokłe, torfowiska i turzycowiska położone na obszarze PKPK oraz jego otuliny. Grunty, o których mowa, często stanowiące nieużytki, nie przedstawiają wartości jako tereny inwestycyjne, a wykorzystanie ich w produkcji rolnej jest nieopłacalne.

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów, należy skontaktować się z Panem Adamem Sacharewiczem, głównym specjalistą ds. ochrony przyrody w PKPK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (85) 7183 785.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

 

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, w dniu 20 listopada 2023 r. pismem kierowanym do Rady Gminy Gródek oznaczonym sygnaturą sprawy A.0160.6.2023, zgłosił konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 w zakresie 1 ławnika z obszaru właściwości Rady Gminy Gródek dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych. W związku z powyższym wyznaczone zostały następujące terminy:

 • do 29 grudnia uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
 • najpóźniej w marcu 2024 r. odbywają się wybory ławników,
 • do 12 kwietnia 2024 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Gródek:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Gródek.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 grudnia 2023 r.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy w Gródek w godzinach pracy urzędu u Sekretarza Gminy (obecnie budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4).

Kto może zostać ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem ?

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydata dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata - osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty/formularze do pobrania:

 1. Formularz karty zgłoszenia,
 2. Formularz listy osób zgłaszających kandydata,
 3. Wzór zaświadczenia do KRK,
 4. Obowiązek informacyjny dla osoby zgłaszającej kandydata na ławnika,
 5. Obowiązek informacyjny dla osoby kandydującej na ławnika.

W/w formularze są również dostępne w Urzędzie Gminy Gródek u Sekretarza Gminy (obecnie budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4).

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie i prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po w/w terminie, tj. po 29 grudnia 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań formalnych - pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie wyborów ławników w Gminie Gródek udziela Sekretarz Gminy – Katarzyna Barszczewska, Urząd Gminy Gródek – obecnie budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku ul. Chodkiewiczów 4, tel. 85 8739949.

Wybory ławników regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 140, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

25.11.2023 r.

7.30-15.00

Obwód 140

Borki

Nadleśnictwo Supraśl
w Supraślu

2

26.11.2023 r.

7.30-15.00

3

08.12.2023 r.

7.30-15.00

4

21.12.2023 r.

7.30-15.00

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

"Firma KOBA Sp. z o.o. informuje, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Mieszkańcy gminy Gródek mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem 85 333 33 33 oraz na stronie internetowej www.koba.pl"

Jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczać szybki i niezawodny internet światłowodowy mieszkańcom gminy, dzięki wsparciu udzielonemu przez UE w ramach programu "Polska Cyfrowa".

W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
 • Badanie budżetu czasu ludności
 • Kondycja gospodarstw domowych (6-15.11)

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 195, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

11.11.2023 r.

Obwód nr 195

Waliły

Koło Łowieckie

„BÓR-24”

w Białymstoku

2

18.11.2023 r.

3

25.11.2023 r.

4

03.12.2023 r.

5

09.12.2023 r.

6

17.12.2023 r.

7

23.12.2023 r.

8

31.12.2023 r.

9

07.01.2024 r.

10

13.01.2024 r.

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza