To mobilny punkt konsultacyjny – samochód, który pozwoli Wam zaznajomić się Odnawialnymi Źródłami Energii. Będą w nim na Was czekać specjaliści, dzięki którym:

▪️dowiecie się, czym jest fotowoltaika i w jaki sposób działa.

▪️zobaczycie, jak w rzeczywistości wygląda panel fotowoltaiczny i falownik,

▪️uzyskacie odpowiedzi na wszelkie Wasze pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznej. Z ekipą ColumBUSa porozmawiać również o takich energooszczędnych rozwiązaniach, jak:

▪️pompy ciepła,

▪️magazyny energii

▪️ładowarki do samochodów elektrycznych.

Doradcy z ColumBUSa będą do dyspozycji mieszkańców przez cały dzień w okolicach targu.

Frame 7

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
 2. wybrać sprawę,
 3. wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania  wypadku przy pracy rolniczej.

W kwietniu uruchomiona zostaje rejestracja na szczepienie dla kolejnych roczników.

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972,
 • 24 kwietnia – rocznik 1973.

Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później. Nadal trwa rejestracja grupy wiekowej 70+ i 60+.

Jak można się zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 • kontaktując się bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień,

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

GMINNY KOORDYNATOR DO SPRAW SZCZEPIEŃ

Transport do punktu szczepień

tel. 884 218 333

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2021 r. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości, który jeszcze nie złożył nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Gródek.   

 Zgodnie z uchwałą  Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Przypominam!

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z wyżej powołaną ustawą - Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

Ustawa przewiduje również sankcje karne: Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

        W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów” zleconego przez powiat białostocki, informuję, że na terenie gminy Gródek w obrębach: Bielewicze, Bobrowniki, Jaryłówka, Królowe Stojło, Łużany, Mostowlany, Podzałuki, Radunin, Świsłoczany, Zarzeczany, Zielona, Zubki odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (ramowy plan prac). Prace taksacyjne będą prowadzić pracownicy firmy TaxusUL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa.

          Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone przez Wójta w siedzibie Urzędu Gminy Gródek do publicznego wglądu.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Gródek, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie:

rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja - link [1].

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.

Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety [2]

Z wyrazami szacunku,

prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

linki:

Raport z trzech pierwszych etapów badań:

[1]

http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

link do ankiety

[2]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform