BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO 

W DNIU WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA  DZIEŃ 9 CZERWCA 2024.

Wójt Gminy Gródek informuje, że w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać w jednej z poniższych form:

  • pisemnie na adres: Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki E-PUAP (/gminagrodek/SkrytkaESP) lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 884 218 329 lub 858739940

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 6 czerwca 2024 r.). 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania tj. do dnia 7 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek oraz do pobrania w poniższej zakładce.

Do pobrania:

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu

 Realizacją bezpłatnego transportu w dniu 09.06.2024 r. na terenie gminy Gródek zajmuje się Pani Małgorzata Czapnik inspektor w Referacie Inwestycyjnym i Gospodarki Komunalnej                     w Urzędzie Gminy Gródek,

telefon kontaktowy 884 218 329 lub 858739940, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie_skorzystania_z_bezpłatnego_transportu_do_lokalu_wyborczego.docx

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu do wzięcia udziału w projekcie mającym na celu wsparcie podlaskich MŚP w procesie cyfryzacji.

Celem projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 MŚP, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP. 

W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług. Elementem projojektu będzie też podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistyczne rozwiązań cyfrowych (szytych na miarę).

Projekt jest skierowany do 49 MŚP (mikro:15, małe:23, średnie: 11) z obszaru woj. podlaskiego, (zgodnie z def. mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa w roz. zał. I do rozporządz. Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 VI 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wew. w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

W ramach projektu osiągnięte zostaną rezultaty:  

– Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje: 1 436 925,00 zł  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe – 25 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe – 6 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje procesowe – 25 szt

Całkowity koszt projektu: 9402009,75 PLN 

Dofinansowanie 7965084,75 PLN

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu https://bonynacyfryzacje.pl/

XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF grafika mniejsza 002

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił XIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi
z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

W XIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora
w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie należy złożyć do 16 sierpnia 2024 roku w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego
(: /2447pvjake/SkrytkaESP). 

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, na podstronie „Edukacja finansowa/Konkurs na pracę doktorską” - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (6-15.05)
  • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 29.05)
  • Europejskie badanie warunków życia ludności

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spotkanie Integracyjne DOBRA WOLA” złożona przez Fundację Nowa Wola z siedzibą ul. Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 9 maja 2024 r.

 

W załączeniu:

Oferta

Formularz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

Mieszkańcy wylosowanych gospodarstw domowych w okresie od 2 do 17 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

kwiecien 2024

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Hipoterapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” złożona przez Fundację Na Niebiesko z siedzibą ul. Wierzbowa 18, 16-050 Michałowo.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G.

Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 3 kwietnia 2024 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz