Rekompensaty dla przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (agroturystyczne) oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, tj. na obszarze na którym wprowadzono czasowy zakaz przebywania.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem podanym poniżej, zamieszczona została szczegółowa informacja na temat możliwości uzyskania rekompensaty wraz z opisem procedury postępowania.

https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html

Formularz wniosku o udzielenie rekompensaty dostępny jest również w siedzibie Urzędu Gminy Gródek.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 3 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w:

wtorek w godzinach: 700-1500,

czwartek w godzinach: 900 - 1700.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

będzie nieczynny.

Komunikat o stanie wody w hydroforni w RSP Zubry

Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: DOŚ-IV.7121.12.2021, poinformował Urząd Gminy Gródek, że w związku z sytuacją panującą na granicy polsko-białoruskiej m.in. na terenie gmin Gródek, Krynki i Michałowo oraz zaostrzeniem stanu epidemiologicznego w kraju, przychylając się do wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych, dalsze procedury przewidziane w ramach prac nad podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy zostają czasowo wstrzymane.

W ramach ogłoszonych w dniu 5 października br. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy wpłynęły liczne wnioski o wstrzymanie konsultacji ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej oraz wzrost ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wskazane okoliczności mogły mieć realny wpływ na ograniczenie możliwości udziału mieszkańców terenu objętego granicami projektowanego Parku w konsultacjach, stąd procedury dotyczące utworzenia Parku zostają czasowo wstrzymane.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu  30 listopada 2021 r. o godzinie 1530, na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, w ramach jednej z metod konsultacyjnych – tzw. technika „zespół roboczy – problem solving”. Metoda ta polega na przeprowadzeniu pracy z mapami oraz umożliwieniu wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom warsztatów z zastosowaniem podziału na określone grupy reprezentatywne. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gródek wyodrębniliśmy następujące grupy robocze:

  1. Sołtysi Sołectw Gminy Gródek,
  2. Radni Gminy Gródek,
  3. Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
  4. Rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek,
  5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek.

Podczas spotkania zespołów roboczych na bieżąco będą dokumentowane rekomendacje i uwagi wypracowane w toku dyskusji. W spotkaniu weźmie udział architekt opracowujący projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek.