Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnychw dniu 30 czerwca 2022 r. przesłała informację o trwającej XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022.

Konkurs Lodołamacze powstał, aby promować zatrudnianie osóbz niepełnosprawnościami. Skierowany jest do pracodawców, instytucji oraz osób, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zbieranie zgłoszeń do udziału w ww. Konkursie rozpoczęło się w dniu 5 maja 2022 r. i będzie trwało do 15 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje (w tym link do Regulaminu Konkursu, link do Formularzy zgłoszeniowych) dostępne na stronie: https://popon.pl/lodolamacz-w-roli-glownej-rusza-xvii-edycja-konkursu/.

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                           

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 23 - Podzałuki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 12 o powierzchni 0,82 ha.

Nieruchomość położona na zapleczu zwartej zabudowy wsi, przy drodze lokalnej, w sąsiedztwie terenów rolnych i niezabudowanych oraz po stronie południowo-wschodniej pojedynczej, końcowej zabudowy wsi. Działka posiada kształt nieforemnego wieloboku, po stronie północno-wschodniej graniczy z drogą dojazdową, gruntową, po stronie południowo-zachodniej jej granicę wyznacza przebieg rzeki Supraśl. Teren działki w około 2/3 obszaru stanowi płaski obszar łąki, pozostały obszar jest silnie nachylony i wznosi się w kierunku ww. drogi dojazdowej (różnica około 3 m). W części północno-wschodniej obszar działki porośnięty jest drzewostanem mieszanym, w części o walorach drewna użytkowego. Brak mediów, dojazd - nieutwardzony.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 50 000,00 zł         wadium:7 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2022 r. o godz. 1000

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 8 sierpnia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d5806a51&&b=020a13b59a&&c=6da36905

Z wyrazami szacunku,

LGD Puszcza Knyszyńska

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek za rok 2021 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XXXVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

 1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 23 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
 2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi
  o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodniczący

Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk

Do pobrania:

zgłoszenie do debaty

Raport

Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583) przedstawiam Raport o stanie Gminy Gródek w roku 2021, będący podsumowaniem działalności organów Gminy w minionym roku. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

 

Raport_o_stanie_Gminy_Gródek_za_rok_2021.pdf