Komunikat o stanie wody w hydroforni w RSP Zubry

Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: DOŚ-IV.7121.12.2021, poinformował Urząd Gminy Gródek, że w związku z sytuacją panującą na granicy polsko-białoruskiej m.in. na terenie gmin Gródek, Krynki i Michałowo oraz zaostrzeniem stanu epidemiologicznego w kraju, przychylając się do wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych, dalsze procedury przewidziane w ramach prac nad podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy zostają czasowo wstrzymane.

W ramach ogłoszonych w dniu 5 października br. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy wpłynęły liczne wnioski o wstrzymanie konsultacji ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej oraz wzrost ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wskazane okoliczności mogły mieć realny wpływ na ograniczenie możliwości udziału mieszkańców terenu objętego granicami projektowanego Parku w konsultacjach, stąd procedury dotyczące utworzenia Parku zostają czasowo wstrzymane.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu  30 listopada 2021 r. o godzinie 1530, na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, w ramach jednej z metod konsultacyjnych – tzw. technika „zespół roboczy – problem solving”. Metoda ta polega na przeprowadzeniu pracy z mapami oraz umożliwieniu wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom warsztatów z zastosowaniem podziału na określone grupy reprezentatywne. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gródek wyodrębniliśmy następujące grupy robocze:

 1. Sołtysi Sołectw Gminy Gródek,
 2. Radni Gminy Gródek,
 3. Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
 4. Rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek,
 5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Gródek.

Podczas spotkania zespołów roboczych na bieżąco będą dokumentowane rekomendacje i uwagi wypracowane w toku dyskusji. W spotkaniu weźmie udział architekt opracowujący projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek.

Gródek, dnia 26 listopada 2021 r.

POR.6151.9.2021.AK

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 159, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

10.12.2021 r.

8.00-16.00

159 – Borki

Nadleśnictwo Supraśl

2

22.12.2021 r.

8.00-16.00

 

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

plakat 1 1

    Gmina Gródek otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 20.000,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkoły podstawowej. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki.

    W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000,00 zł, dwudniowe do kwoty 10.000,00 zł i trzydniowe do kwoty 15.000,00 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny.

    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku wyjechali na wycieczki, w których:

- klasy I-III w trakcie jednodniowej wycieczki odwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Geologiczne PIG;

- klasy IV-VIII w trakcie trzydniowej wycieczki zwiedzili: EC1 Łódz - Miasto Kultury w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kopiec Kościuszki  z otoczeniem, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

    Całkowita wartość zadania wynosi 30.8200,00 zł.

 

PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ przeciw COVID-19

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

dnia 17 listopada 2021 r. w godz. 16.00-18.00

UWAGA

 • Punkt zaopatrzony będzie w szczepionkę jednodawkową firmy Johnson & Johnson oraz dwudawkową firmy Pfizer.
 • Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty.
 • W przypadku wyboru szczepionki Pfizer jej drugą dawkę będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień na terenie całego kraju.

Kontakt z gminnym koordynatorem ds. szczepień tel. 884 218 333.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 230/21 Wójta Gminy Gródek z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek - Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów zmian Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.    

Termin konsultacji: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

Z projektem zmian Regulaminu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Gródek.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu zmian Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji w formie pisemnej:

 1. na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

Załączniki:

 1. Projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GródekRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.
 2. Klazula informacyjna.
 3. Wyniki konsultacji.

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zajęć podnoszących sprawność i kondycję zawodników sportowych oraz mieszkańców gminy Gródek” złożona przez Gródecki Klub Sportowy z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 12 listopada 2021 r.

                                                                                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

W załączeniu:

Oferta

Formularz