OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00114596/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 37 - Zarzeczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 237/2 o powierzchni 2,4800 ha.

Poprzedni, I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Działka lokalizowana poza obszarem zabudowy, w granicach terenów przylegających do znajdującego się w sąsiedztwie zalewu, po którego północnej stronie jest położona. Działka posiada kształt czworoboku, zbliżonego do prostokąta. Jej obszar jest w większej części płaski, po stronie wschodniej nieco obniżony, zaś w kilku miejscach znajdują się niewielkie nierówności. Na obszarze działki w części południowej i wschodniej rośnie drzewostan leśny, mieszany, w większej części o walorach drewna opałowego. Po stronie północnej przebiega droga dojazdowa, żwirowa, która łączy się po stronie zachodniej z drogą asfaltową biegnącą od strony drogi krajowej do wsi Gródek. Po stronie zachodniej działka sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi - boisko, parkingi przy zalewie. Po stronie wschodniej sąsiaduje z terenami leśnymi, a po stronie południowej, w bliskim sąsiedztwie, znajduje się zalew. Dojazd - droga żwirowa, dostępne media: brak, po stronie zachodniej, w dalszej odległości (około 200 m) dostępna jest sieć elektryczna.

Dla obszaru, na którym położona jest zbywana nieruchomość, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XII/71/99 Rady Gminy w Gródku z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego retencyjnego zbiornika wodnego dla potrzeb rolnictwa oraz zagospodarowania jego otoczenia dla potrzeb rekreacyjno-sportowych na działkach nr ewidencyjny 237, 239/1, 2, 3 i 282 obręb Zarzeczany oraz nr 2056 i 2057/1 i 2057/2 obręb Gródek. Przeznaczenie wynikające z planu: większa część objęta planem - tereny urządzeń sportowych, dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych związanych bezpośrednio z funkcją podstawową, mniejsza część - projektowany ciąg pieszo jezdny. Część działki po stronie wschodniej nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania tej części są to tereny leśne/zadrzewione.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 352 530,00 zł    wadium: 20 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%,na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 maja 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej
w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1068 o powierzchni 0,09 ha.

            Działka sklasyfikowana w całości jako N - nieużytki, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - drogi powiatowej Nr 1452B (działka Nr ew. geod. 1141/1 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew na nieużytkach), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W drodze powiatowej projektowana jest sieć energetyczna średniego napięcia.

            Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 8 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.60.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1068 i 1073, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 24 500,00 zł    wadium: 2 500,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%,na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej
w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1072 o powierzchni 0,24 ha.

            Działka sklasyfikowana częściowo jako N - nieużytki: 0,23 ha i częściowo jako RVI - grunty orne: 0,01 ha, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy (działka Nr ew. geod. 1085 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew na nieużytkach), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu działki znajduje się sieć energetyczna.

            Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

            Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 49 500,00 zł            wadium: 5 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%,na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 19 maja 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

europejski tydzień szczepień

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii przygotował serwis internetowy zawierający szeroki zakres rzetelnych informacji na temat szczepień ochronnych i chorób przeciw którym stosujemy profilaktykę :
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/

HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r.

Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy rolników do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdziecie w harmonogramie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram określający termin przyjmowania rolników z poszczególnych gmin.

Harmonogram bezpłatnego doradztwa w zakresie przyznania płatności bezpośredniach w 2023 roku

Harmonogram w pierwszej kolejności uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie produkcję roślinną, a następnie rolników prowadzących produkcją zwierzęcą i łączoną (zwierzęco-roślinną).

Przyjmowanie rolników będzie możliwe, ale pierwszeństwo będą mieli rolnicy z gmin, które są procedowane w danym tygodniu (okresie).

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych.

Bezpłatne doradztwo w zakresie pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośednie w 2023 r.

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami są przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upływa 31 maja 2023 r. Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do 15 września 2023 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin 9 czerwca 2023 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników w celu skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków.

doplaty 2023bez tel

kwiecien2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w województwie podlaskim przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku – ankieterów statystycznych. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Ponadto jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku (tel. 85 749 77 44) lub na infolinię statystyczną (22 279 99 99). Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

UWAGA ROLNIKU PAMIĘTAJ!

OD 4 MAJA 2023 r.

 SZKOLENIA I SPRAWNY OPRYSKIWACZ

PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku informuje, że od 4 maja 2023 r. wraca obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i badania sprawności technicznej opryskiwacza

Pamiętaj

Nieprawidłowo stosowane środki ochrony roślin mogą być przyczyną braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin wykonywanie zabiegu środkiem ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia podlega karze grzywny.

 

Ulotka informacyjna