Informacja o terminie obowiązywania umowy na ,, Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek”

Stosownie do art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) informuję, iż umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek” obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

                                   Zastępca Wójta