Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od 1 października 2018 r. wynosi:

Gospodarstwo

domowe

Selektywna

zbiórkaodpadów (zł)

Nieselektywna

zbiórka odpadów (zł)

1 osobowe

13

35

2 osobowe

26

69

3 osobowe

33

86

4 osobowe

39

104

5 osobowe

46

120

6 osobowe i więcej

52

125

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Gródek BS 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u inkasenta, którym jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014.

Od 01.02.2019 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gródek, zajmie się firm: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00