Od dnia 1 listopada 2021 r. miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym wynosi 28,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 • do 15 marca br. za I kwartał;
 • do 15 czerwca br. za II kwartał;
 • do 15 września br. za III kwartał;
 • do 15 grudnia br. za IV kwartał

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek: BS Białystok O/Gródek 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u sołtysa.

                Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale, co najmniej na:

 • papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
 • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
 • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
 • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
 • odpady, których nie udało się umieścić w wyżej wymienionych pojemnikach/workach, należy zgromadzić w pojemniku na „odpady zmieszane”. 

Skuteczność właściwego segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji zależy przede wszystkim od mieszkańców. Prawidłowa segregacja ,,u źródła” , czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko oraz przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z posesji przez firmę wywozową. Segregując odpady należy pamiętać aby:

 • odpady umieszczać w workach oznaczonych właściwym kolorem danej frakcji lub pojemnikach do tego przeznaczonych. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady (w przypadku niewystarczającej ilości worki można również otrzymać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu);
 • plastikowe butelki, metalowe puszki i kartony po napojach zgnieść przed wrzuceniem do worka. Zajmują one w ten sposób mniej miejsca w worku na odpady;
 • metalowe nakrętki ze słoików lub butelek wrzucać do żółtego worka;
 • do worków wrzucać opakowania opróżnione;
 • brudny i zatłuszczony papier wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych;
 • popiół najlepiej gromadzić we własnych workach i wystawiać w terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Worki z popiołem powinny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci oraz podczas załadunku nie zanieczyszczał całej frakcji odbieranych odpadów. Popiołu nie należy sypać bezpośrednio do pojemników plastikowych, ponieważ po zawilgoceniu jest on ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Poza tym do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego popiołu;
 • wszystko to, czego nie można wrzucić do worków na segregację odpadów czyli odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi;
 • przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz starą odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony z samochodów osobowych przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych albo wystawiać w terminach odbioru wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że segregując właściwie odpady, możemy dać im drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kartony, zeszyty, papier toaletowy – powstają
z przetworzonego papieru, natomiast bluza z polaru, worek na śmieci, meble ogrodowe – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych. Z kolei ze zużytego szkła powstają nowe opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne oraz materiały budowlane w postaci   włókien szklanych. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Gródek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

ulotka smieci1

ulotka smieci2

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014.

Od 01.01.2021 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek zajmuje się firma: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze).

Odpady rolnicze:

 • Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85

Przyjmowane odpady: folia biała po sianokiszonce, folia biało-czarna, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag.

 • EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 85 740 21 31

Przyjmowane odpady: folia, opakowania typu Big Bag.

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.

Opony rolnicze:

 • Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 89 89,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Dom-Gum Dominik Gołębiewski, Spółdzielcza 5, 07-120 Korytnica, tel. 600 912 359.