Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg niezwykle istotnych zmian mających wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi. Najistotniejszymi zmianami są:

  • nakaz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obecnie wszyscy właściciele nieruchomości powinni segregować odpady w podziale na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady;
  • naliczanie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawką określoną przez radę gminy w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  • zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • zwiększenie zakresu rodzajów odpadów przyjmowanych obligatoryjnie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSzOK) o następujące odpady: opady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a od 01.01.2025 r. – odpadów tekstyliów i odzieży. W naszej gminie ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców odpady tekstyliów i odzieży będą przyjmowane w PSzOK już od 01.01.2020 r.;
  • uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Obecnie podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych odpadów komunalnych;
  • zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. W okresie od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W związku z powyższymi zmianami ustawowymi miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
od 1 stycznia 2020 r. wynosi:

Gospodarstwo domowe

Selektywna zbiórka odpadów (zł)

1 osobowe

21

2 osobowe

42

3 osobowe

53

4 osobowe

63

5 osobowe

74

6 osobowe i więcej

84

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Gródek BS 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u inkasenta, którym jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

Gospodarstwo domowe

Stawka opłaty podwyższonej za brak segregacji odpadów(zł)

1 osobowe

63

2 osobowe

126

3 osobowe

159

4 osobowe

189

5 osobowe

222

6 osobowe i więcej

252

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej stanowi trzykrotność miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014.

Od 01.01.2020 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gródek, zajmuje się firma: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze).

Odpady rolnicze:

  • Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85

Przyjmowane odpady: folia biała po sianokiszonce, folia biało-czarna, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag.

  • EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 85 740 21 31

Przyjmowane odpady: folia, opakowania typu Big Bag.

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.

Opony rolnicze:

  • Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 89 89,
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Dom-Gum Dominik Gołębiewski, Spółdzielcza 5, 07-120 Korytnica, tel. 600 912 359.