UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lutego 2021 r.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych za właścicieli poszczególnych lokali deklarację zobowiązani są złożyć zarządcy nieruchomości.   

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej przy wejściu do Urzędu Gminy Gródek.   

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wypełnianiem deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny: 85 873 99 43, 85 873 99 42.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym wynosi 23,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • do 15 marca br. za I kwartał;
  • do 15 czerwca br. za II kwartał;
  • do 15 września br. za III kwartał;
  • do 15 grudnia br. za IV kwartał

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek: BS Białystok O/Gródek 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u sołtysa.

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014.

Od 01.01.2021 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek zajmuje się firma: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze).

Odpady rolnicze:

  • Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85

Przyjmowane odpady: folia biała po sianokiszonce, folia biało-czarna, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag.

  • EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 85 740 21 31

Przyjmowane odpady: folia, opakowania typu Big Bag.

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.

Opony rolnicze:

  • Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 89 89,
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Dom-Gum Dominik Gołębiewski, Spółdzielcza 5, 07-120 Korytnica, tel. 600 912 359.