KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, (…).

Kompostowanie odpadów, czyli organiczny recykling, to naturalny, a jednocześnie kontrolowany proces przetwarzania odpadów organicznych przy wykorzystaniu mikroorganizmów (głownie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic)
w warunkach zakładających optymalną temperaturę, wilgotność i dostęp do tlenu. Kompostowanie jest najlepszym sposobem uzyskania własnego materiału do użyźniania gleby i pozwala przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostowanie bioodpadów można organizować od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Najlepiej aby miejsce, które wybierzemy na kompostownik było nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Zgromadzony materiał układa się w nim warstwami lub dokłada na bieżąco.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie
  z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Budowę kompostownika
  w pryzmie rozpoczyna się od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), stanowiących warstwę drenażową i wentylacyjną, bez której powstawanie kompostu jest niemożliwe. Następnie wysypuje się warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej układa się odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową lub torfem. Najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna,
a my możemy cieszyć się jej plonami.

Do kompostownika wrzucamy większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak:

 • resztki owoców i warzyw,
 • resztki roślinne,
 • rozgniecione skorupki z jaj,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • gałązki żywopłotów,
 • ziemię z doniczek i skrzynek,
 • przekwitnięte kwiaty,
 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • nadziemne części chwastów,
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),
 • słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika:

 • mięsnych odpadów kuchennych i kości,
 • zainfekowanych roślin ogrodowych,
 • chwastów, które posiadają już nasiona
 • gruzu
 • śmieci z odkurzacza.

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

kompostownik

Informacja o terminie obowiązywania umowy na ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek”

Stosownie do art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ,,Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek” obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

       Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza  

Od dnia 1 listopada 2021 r. miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym wynosi 28,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 • do 15 marca br. za I kwartał;
 • do 15 czerwca br. za II kwartał;
 • do 15 września br. za III kwartał;
 • do 15 grudnia br. za IV kwartał

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek: BS Białystok O/Gródek 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u sołtysa.

                Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale, co najmniej na:

 • papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
 • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
 • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
 • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
 • odpady, których nie udało się umieścić w wyżej wymienionych pojemnikach/workach, należy zgromadzić w pojemniku na „odpady zmieszane”. 

Skuteczność właściwego segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji zależy przede wszystkim od mieszkańców. Prawidłowa segregacja ,,u źródła” , czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko oraz przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z posesji przez firmę wywozową. Segregując odpady należy pamiętać aby:

 • odpady umieszczać w workach oznaczonych właściwym kolorem danej frakcji lub pojemnikach do tego przeznaczonych. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady (w przypadku niewystarczającej ilości worki można również otrzymać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu);
 • plastikowe butelki, metalowe puszki i kartony po napojach zgnieść przed wrzuceniem do worka. Zajmują one w ten sposób mniej miejsca w worku na odpady;
 • metalowe nakrętki ze słoików lub butelek wrzucać do żółtego worka;
 • do worków wrzucać opakowania opróżnione;
 • brudny i zatłuszczony papier wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych;
 • popiół najlepiej gromadzić we własnych workach i wystawiać w terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Worki z popiołem powinny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci oraz podczas załadunku nie zanieczyszczał całej frakcji odbieranych odpadów. Popiołu nie należy sypać bezpośrednio do pojemników plastikowych, ponieważ po zawilgoceniu jest on ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Poza tym do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego popiołu;
 • wszystko to, czego nie można wrzucić do worków na segregację odpadów czyli odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi;
 • przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz starą odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony z samochodów osobowych przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych albo wystawiać w terminach odbioru wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że segregując właściwie odpady, możemy dać im drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kartony, zeszyty, papier toaletowy – powstają
z przetworzonego papieru, natomiast bluza z polaru, worek na śmieci, meble ogrodowe – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych. Z kolei ze zużytego szkła powstają nowe opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne oraz materiały budowlane w postaci   włókien szklanych. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Gródek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

ulotka smieci1

ulotka smieci2

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym ,,Porozumieniem Agro" nr 8/2014.

Od 01.01.2024 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek zajmuje się firma: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00