Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze).