Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminy Gródek

Urząd Gminy Gródek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Gródek.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy opublikowane przed dniem  23 września 2020 r. i transmisje live nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed dniem  23 września 2020 r. i transmisje live nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Udogodnienia

 • na stronie internetowej można używać skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Tadeusz Łoziński - Sekretarz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 873 99 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

 Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gródku mieści się w dwóch budynkach:

przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 – główna siedziba Urzędu,

przy ul. Fabrycznej 8 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz referatu spraw obywatelskich.

Budynek przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

Budynek przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2:

 1. budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy),
 2. budynek ma jedno wejście od strony ul. A. i G. Chodkiewiczów,
 3. do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy),
 4. przed budynkiem jest parking ogólnodostępny,
 5. w budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym,
 6. w Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Budynek przy ul. Fabrycznej 8

Budynek przy ul. Fabrycznej 8:

 1. Urząd Stanu Cywilnego wraz z referatem spraw obywatelskich zajmuje część pomieszczeń na parterze budynku, do których wchodzi się, bezpośrednio z poziomu terenu, odrębnym bocznym wejściem z lewej strony budynku,
 2. pomieszczenia zajmowane przez USC oraz referat spraw obywatelskich są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 3. teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony (wejście przez furtkę), a ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują przed ogrodzeniem i bezpośrednio przylegają do ulicy,
 4. przed siedzibą USC jak i wewnątrz pomieszczeń brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 5. w USC i referacie spraw obywatelskich nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.