20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

Dokonano końcowego odbioru robót w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" otrzymał pozytywna opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z powyższym wpisuje się go do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020"

Ukończono prace na przygotowaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gródek na lata 2016-2020. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z treścią dokumentu oraz zgłaszania ewentualnych uwag, poprzez zamieszczony poniżej formularz.

Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu

logo ue pt

W dniach 25 i 26 maja w Gminnym Centrum Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.