Sprawy obywatelskie

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci

Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Budownictwo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP

 

Gospodarowanie odpadami

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezopływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Ewidencja miejscowości i ulic

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Drogi

Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu

 

Podatki i opłaty lokalne

Link do strony ministerstwa z wzorami formularzy podatkowych obowiązujących od dnia 01.07.2019 r.:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK LEŚNY, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - dane pobrane od osoby której dane dotyczą, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK ROLNY, Klauzula informacyjna - PODATKI - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Do zdarzeń sprzed 01.07.2019 r. stosuje się dotychczasowe (poniższe) wzory formularzy podatkowych określone uchwałami Rady Gminy Gródek:

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - DL - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - DN - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - DR - 1 (wersja edytowalna)

Wniosek o potwierdzenie zgodności danych zawartych w oświadczeniu o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wersja edytowalna)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów (wersja edytowalna)