Trwają prace w ramach zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105069B UL. BŁOTNEJ W GRÓDKU".

 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Błotnej w Gródku o długości 356 m oraz rozbiórkę obiektu mostowego na rzece Supraśl oraz budowę kładki pieszo-rowerowej. Prace mają potrwać do połowy grudnia 2021 r. Wykonawcą jest firma Multi-Construction Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Całkowita wartość zadania - 1 161 812,56 zł, w tym:

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 120 290,11 zł, 
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 505 966,47 zł,
 • budżet Gminy Gródek - 535 555,98 zł.

Trwają prace w ramach zdania pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku", które swoim zakresem obejmują:

1. Roboty remontowe pomieszczeń:

 • wymianę podłogi na gruncie na podłogę sportową, powierzchniowo-elastyczną wraz z malowaniem linii boiskowych i gniazdami na słupki i bramki,
 • wymianę posadzki na galerii na wykładzinę PCV homogeniczną,
 • wymianę balustrady żelbetowej na stalową na galerii,
 • remont ścian i sufitów,
 • wykonanie osłon materacowych na ścianach, siatki ochronnej na okna, drabinek gimnastycznych,
 • zabudowę zespołu wentylacyjnego z płyt gipsowych na korytarzu.

2. Wykonanie instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość zadania wynosi 897 349,559 zł, z czego:

 • 400 000,00 zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • 300 000,00 zł dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego,
 • 197 349,59 zł z budżetu Gminy Gródek.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. z siedzibą w Białymstoku. Prace powinny zakończyć się w grudniu 2021 r. 

Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ" na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

9 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nowe umundurowanie

W bieżącym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku zakupiła nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 6x6 i 6-osobową kabiną na podwoziu SCANIA P410, w ramach umowy zawartej z firmą „Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsko-Białej.

W kwietniu bieżącego roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 211 790,89 zł, w tym aż 839 915,60 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

4 czerwca br. odebrano zadanie pn. Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji

Całkowita wartość zdania wyniosła 1 697 014,37 zł. Zdanie w kwocie 820 289,36 zł dofinansowane jest ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na drodze gminnej o długości 949 m powstała nawierzchnia asfaltowa oraz ścieżka pieszo-rowerowa. 

W dniu dzisiejszym 28.05.2020 r. rozpoczęły się prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na ulicy Kolejowej w Waliłach- Stacji. Prace dzisiaj będą trwały do godziny 19:00. Jutro 29.05.2020 r. rozpoczną się prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na ścieżce pieszo - rowerowej.  W dniach 01.06.2020 r do 05.06.2020 r. ułożona zostanie warstwa ścieralna na drodze i na ścieżce pieszo - rowerowej. Przepraszamy za utrudnienia.

Trwają prace w ramach przebudowy ul. Wąskiej, Ogrodowej i Spółdzielczej w Gródku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funudszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania - 333 883,45 zł, w tym dofinansowanie - 162 079,22 zł.

Trwają prace w ramach przebudowy ul. Kolejowej w Waliłach-Stacji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funudszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania - 1 697 014,37 zł, w tym dofinansowanie - 820 289,36 zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu 6 lutego 2020 r. przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

30 stycznia Zarząd Województwa przyznał 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

Zrealizowano projekt pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Gródek”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazły się 2 wnioski Gminy Gródek. 

Dobiega końca realizacja projektu pn. "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonano końcowego odbioru robót w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 412 812,60 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 326 121,95 zł i budżetu Państwa: 41 281,21 zł.

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 290 049,80 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 229 139,34 zł i budżetu Państwa: 29 004,92 zł.

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1 Eergetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita planowana awrtość zadania: 2 020 000,01 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 3 396 065,24 zł.

W dniu 6 listopada 2018 r. odebrano przebudowę ul. Piaskowej w Gródku. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie. Całkowita wartość zadania wynosiła 328 259,57 zł i środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy.