Dokonano końcowego odbioru robót w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 412 812,60 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 326 121,95 zł i budżetu Państwa: 41 281,21 zł.

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 290 049,80 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 229 139,34 zł i budżetu Państwa: 29 004,92 zł.

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1 Eergetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita planowana awrtość zadania: 2 020 000,01 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 3 396 065,24 zł.

W dniu 6 listopada 2018 r. odebrano przebudowę ul. Piaskowej w Gródku. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie. Całkowita wartość zadania wynosiła 328 259,57 zł i środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy. 

kanalizacja

Dokonano już odbiorów nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Wrzosowej w Gródku i ul. Pięknej w Waliłach-Stacji. Wykonano łącznie 338 m nowego wodociągu oraz 1020,86 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

Budowa placów zabaw w gminie Gródek

Z końcem lipca bieżącego roku ukończono realizację Projektu pn. "Budowa placów zabaw w gminie Gródek" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

logaaprow

Gmina Gródek uplasowała się na liście operacji złożonych do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.
     Dwa złożone wnioski znalazły się odpowiednio na 7 i 9 miejscu.

logaaprow

W dniach 28-29.01.2015 r. podmiot wyłoniony w ramach zapytania ofertowego wykonał montaż zabawek w ramach Projektu pn. " Budowa placu zabaw w Załukach" w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

loga poig

Od dnia 26.01.2015 r. na terenie Gminy Gródek rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach Projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nr POIG.08.03.00-20-218/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

loga poig

Gmina Gródek w dniu 31 lipca 2014 r. podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług w ramach przedmiotowego projektu".

logo prow leader

 

Zakończono prace w ramach projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Gródku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

logo prow

W dniu 07 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6921-UM1000020/13 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"

program dr lok

Dobiegają końca roboty drogowe w ramach zadania "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65".

logo prow

 

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00032-6921-UM1000042/12 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

logo prow rynek

 

W dniu 21 sierpnia 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, na wykonanie zadania:

logo

W dniu 5 czerwca 2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku", realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W dniu 14 lipca 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę nr 00028-6922-UM1000190/10 na dofinansowanie projektu pod nazwą: