20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Realizacja projektu obejmuje swoim zakresie:

  • budowę obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.), wieży edukacyjnej, bramy wejściowej, wiaty integracyjnej, wraz z instalacjami elektrycznymi, 
  • rozbiórkę istniejącego budynku murowanego, 
  • budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Zamkowej, 
  • monitoring wizyjny.

W ramach zawartej Umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” Gmina Gródek wybudowała darmowe punkty dostępowe sieci WiFi.

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105069B UL. BŁOTNEJ W GRÓDKU".

W lutym 2022 roku dobiegł końca długo wyczekiwany przez mieszkańców remont jednej z najstarszych ulic w Gródku, ul. Błotnej wraz z budową nowej kładki na rzece Supraśl, która łączy Gródek z Zarzeczanami.

Ukończono realizację I etapu zdania pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku", które swoim zakresem obejmowało:

1. Roboty remontowe pomieszczeń:

Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ" na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

9 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nowe umundurowanie

W bieżącym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku zakupiła nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 6x6 i 6-osobową kabiną na podwoziu SCANIA P410, w ramach umowy zawartej z firmą „Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsko-Białej.

W kwietniu bieżącego roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 211 790,89 zł, w tym aż 839 915,60 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

4 czerwca br. odebrano zadanie pn. Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji

Całkowita wartość zdania wyniosła 1 697 014,37 zł. Zdanie w kwocie 820 289,36 zł dofinansowane jest ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na drodze gminnej o długości 949 m powstała nawierzchnia asfaltowa oraz ścieżka pieszo-rowerowa. 

W dniu dzisiejszym 28.05.2020 r. rozpoczęły się prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na ulicy Kolejowej w Waliłach- Stacji. Prace dzisiaj będą trwały do godziny 19:00. Jutro 29.05.2020 r. rozpoczną się prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na ścieżce pieszo - rowerowej.  W dniach 01.06.2020 r do 05.06.2020 r. ułożona zostanie warstwa ścieralna na drodze i na ścieżce pieszo - rowerowej. Przepraszamy za utrudnienia.

Trwają prace w ramach przebudowy ul. Wąskiej, Ogrodowej i Spółdzielczej w Gródku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funudszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania - 333 883,45 zł, w tym dofinansowanie - 162 079,22 zł.

Trwają prace w ramach przebudowy ul. Kolejowej w Waliłach-Stacji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funudszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania - 1 697 014,37 zł, w tym dofinansowanie - 820 289,36 zł.

30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa przyznał 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

Zrealizowano projekt pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Gródek”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazły się 2 wnioski Gminy Gródek. 

Dobiega końca realizacja projektu pn. "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Gródek realizuje projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwetsycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita planowana awrtość zadania: 412 812,60 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 326 121,95 zł i budżetu Państwa: 41 281,21 zł.

Gmina Gródek zrealizowała w latach 2017-2019 projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

W latach 2018-2019 zrealizowano projekt pn. "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1 Eergetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dniu 6 listopada 2018 r. odebrano przebudowę ul. Piaskowej w Gródku. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie. Całkowita wartość zadania wynosiła 328 259,57 zł i środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy.