logaa

W dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonano odbioru sprzętu multimedialnego i osprzętu do laboratorium nauki języków obcych, zakupionego w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn.

orlik

W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek została zawarta umowa z Konsorcjum Firm:

W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące zamówienia publicznego "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku", będącego częścią projektu pn.

logo

Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

W dniu 22 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", przy dofinansowaniu w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W dniu 10 marca 2009 r. została zawarta, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gródek, Umowa Nr 216/09/FPK/DEK dotycząca dofinansowania zadań ujętych w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.