Trwają prace w ramach zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku", realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu: 678 352,14 zł,
Dofinansowanie z EFRR: 576 599,31 zł.

Okres realizacji projektu: 18.02.2010 r. - 31.10.2011 r.

Zgodnie z wyżej powołaną umową wykonano dwa etapy:

  • rekultywacja techniczna - etap I
  • wykonanie piezometru i rekultywacja techniczna - etap II.

Obecnie realizowany jest ostatni etap - rekultywacja biologiczna - etap III.
Planowany termin zakończenia danego etapu 30.09.2011 r.

Wykonawcą prac, jest wyłonione w drodze przetargu z dnia 4 czerwca 2010 r., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eko-Ślask II"
Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź, filia: ul. Hutnicza 8, 41-600 Świętochłowice.

W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostanie 1 składowisko odpadów komunalnych oraz zrekultywowany teren o powierzchni 0,71 ha. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan środowiska, przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza