BON ENERGETYCZNY

W dniu 13 czerwca 2024 r. weszła w życie  ustawa o bonie energetycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), ustawa ta wprowadza na drugą połowę 2024 r. wsparcie dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne przysługujące jednorazowo po spełnieniu kryterium dochodowego.
Bon Energetyczny przysługuje:                                                                                                                 

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,                                                            
2)
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.                              
Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023 nie uwzględniając trzynastej
i czternastej emerytury. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała będzie kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Jednocześnie obowiązywać będzie zasada ,,złotówka za złotówkę,,. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym
•300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia
1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu -w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:                         
• 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,                            
• 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób       
• 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób     
• 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Miejsce składania dokumentów.                                                                                                                 Wniosek o wypłatę bonu energetycznego mieszkańcy gminy Gródek składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8 lok. 2 16-040 Gródek od dnia 1 sierpnia 2024 r. do
30 września 2024 r
. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku o bon energetyczny za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85 718 01 27 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Druk wniosku o wypłatę bonu energetycznego zostanie zamieszczony niezwłocznie na stronie internetowej po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw, natomiast wersja papierowa będzie dostępna
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku.

SZANOWNI UCZESTNICY PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Zgodnie z zarządzeniem Nr 314/22 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Gródek, każdy Uczestnik projektu jest zobowiązany do składania w okresach co 6 miesięcy oświadczeń potwierdzających utrzymanie otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu. Powyższe oznacza, że każdy Uczestnik projektu obowiązany jest złożyć kolejny już raz oświadczenie, nie później niż do dnia 4 lipca 2024 r.

 

Właściwe oświadczenie należy pobrać (link dostępny poniżej), wypełnić oraz dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gródek lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, nie później niż do dnia 4 lipca
2024 r.

Załączniki:

Oświadczenie dla Uczestnika projektu, który otrzymał laptop

Oświadczenie dla Uczestnika projektu, który otrzymał laptop i dostęp do Internetu

                                                                                                          Wiesław Kulesza

                                                                                                      Wójt Gminy Gródek

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), zwanej dalej ,,ustawą”, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy, m.in.:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  2. w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  3. zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do prowadzonej w Urzędzie Gminy Gródek ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy);

Druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie Gminy Gródek www.grodek.pl w zakładce „Druki i formularze” → „Gospodarowanie odpadami” oraz w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.

Uprzejmie informujemy, że w każdy wtorek od godz. 9.00 do godz. 14.00 w Punkcie Obługi Interesanta, na parterze Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. nr 7, dyżur prowadzi pracownik Podlaskiego Zespołu Doradztwa Rolnicznego Pani Ludimiła Gibowska.

Dane teleadresowe PODR

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok

tel./fax 85 740 20 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni mieszkańcy gminy i interesanci Urzędu Gminy Gródek!

 

Uprzejmie informujemy, że zostały zakończone prace budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek”, w związku z czym w dniach od 3 do 6 czerwca 2024 r. planowane są przenosiny pracowników do siedziby nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy Gródek. Termin może ulec wydłużeniu, z przyczyn od nas niezależnych. W tych dniach mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną oraz internetową.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy!

Jednocześnie przypominamy, że w sobotę 8 czerwca 2024 r. w godz. 7:30-15.30 Urząd Gminy Gródek będzie otwarty. Stanowi to dzień pracy dla pracowników Urzędu, jako odpracowanie dnia wolnego w czwartek 2 maja 2024 r.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych!

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Gródek                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                 Wiesław Kulesza

W dniu 29 maja 2024 r. w ramach obchodów „Dnia Rodziny” nad zalewem w Zarzeczanach pracownice Urzędu Gminy Gródek przeprowadziły warsztaty ekologiczne pn. „Nasza Misja - Ochrona Środowiska” połączone z promocją Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest zagadkowe OZE i dlaczego jest szansą na czyste powietrze, dlaczego SMOG jest groźny i jak sobie z nim radzić, poznali różnorodność biologiczną Naszej Gminy i odbyli lekcję prawidłowej segregacji odpadów. Na uczestników czekały upominki oraz materiały edukacyjne i informacyjne między innymi na temat krajowego Programu "Czyste Powietrze".

Dbajmy o Naszą Planetę codziennie. Środowisko ponad wszystko!
 
P1260897
 
P1260910
 
P1260916
 
P1260917
 
P1260924
 
P1260927
 
 
 

Podkategorie