Od dnia 20 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z pózn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest: kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8/2, 16-040 Gródek, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA

ogłoszenie syrena alarmowa.odt2022

Na podstawie wyników badań bakteriologicznych Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że woda z kąpieliska ,,Zarzeczany” w Zarzeczanach spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

 

UWAGA

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8/2, 16-040 Gródek, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

wniosek.pdf

Klauzula_dodatek_węglowy_.pdf

W dn. 4 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Gródek uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: HK.7011.244.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zwany dalej PPIS, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Zarzeczany” w Zarzeczanach, z uwagi na występowanie zakwitu sinic na terenie kąpieliska.

Decyzja obowiązuje do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania i uzyskania pozwolenia PPIS na użytkowanie kąpieliska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Ważna informacja w sprawie Internetu świadczonego w ramach wydzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej

W kwietniu 2021 r. zakończył się 5 letni okres realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”. W związku z tym, w celu umożliwienia dotychczasowym beneficjentom Projektu dalsze korzystanie z Internetu, niezbędne było wyłonienie operatora, który zarządzałby, na warunkach komercyjnych, powstałą w ramach Projektu siecią, bowiem Gmina, ze względów formalnoprawnych, nie może realizować tego typu zadań. W tym celu w kwietniu 2021 r. ogłoszony został przetarg na wydzierżawienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. KOBA sp. z o.o., z którą Gmina w dniu 30.04.2021 r. zawarła umowę dzierżawy.

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-R.

Z badania dowiesz się:
Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym
Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju
Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Ważne!!!
Badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku. Badanie realizowane w lipcu bieżącego roku dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 roku dotyczy II półrocza roku poprzedniego.
W terminie 15-19.07.2022 r. oraz 13-16.01.2023 r. można dokonać samospisu na stronie internetowej GUS stat.gov.pl
W terminie 20-29.07.2022 r. oraz 17-31.01.2023 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym.
W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99.
Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.

AKR_plakat_A3.pdf

AKR_ulotka_A5.pdf

 

20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

Podkategorie