UWAGA

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

W dn. 4 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Gródek uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: HK.7011.244.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zwany dalej PPIS, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Zarzeczany” w Zarzeczanach, z uwagi na występowanie zakwitu sinic na terenie kąpieliska.

Decyzja obowiązuje do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania i uzyskania pozwolenia PPIS na użytkowanie kąpieliska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Ważna informacja w sprawie Internetu świadczonego w ramach wydzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej

W kwietniu 2021 r. zakończył się 5 letni okres realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”. W związku z tym, w celu umożliwienia dotychczasowym beneficjentom Projektu dalsze korzystanie z Internetu, niezbędne było wyłonienie operatora, który zarządzałby, na warunkach komercyjnych, powstałą w ramach Projektu siecią, bowiem Gmina, ze względów formalnoprawnych, nie może realizować tego typu zadań. W tym celu w kwietniu 2021 r. ogłoszony został przetarg na wydzierżawienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. KOBA sp. z o.o., z którą Gmina w dniu 30.04.2021 r. zawarła umowę dzierżawy.

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-R.

Z badania dowiesz się:
Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym
Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju
Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

30 czerwca 2022 r. upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) i niemieszkalnych (Deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5).

CEEB ma na celu:

  • zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
  • poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
  • stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
  • uzyskanie dostępu do informacji  na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców

Więcej informacji i wzory deklaracji znajdą Państwo w Zakładce.

      W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białystoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Gminie Gródek

w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 12:00

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Płatności_bezpośrednie_i_pośrednie_obszarowe_PROW_w_sytuacji_wystąpienia_przypadów_siły_wyższej_i_nadzwyczajnych_okoliczności.pdf

Podkategorie