UWAGA MIESZKAŃCY UTRZYMUJĄCY DRÓB

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Białymstoku poinformował o zwiększonym ryzyku wystąpienia i zagrożenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI podtypu H5N8 na terenie powiatu białostockiego. W związku z powyższym, bezwzględnie:

1) zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 10. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 11. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 1. Posiadacz drobiu powinien zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
 • zwiększonej śmiertelności;
 • znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 • objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszności;
 • sinicy i wybroczyn;
 • biegunki;
 • nagłego spadku nieśności.

Ponadnormatywne upadki sugerujące wystąpienie grypy ptaków należy zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii pod nr telefonu 85 6516746 w. 113

Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii po adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Urząd Gminy Gródek informuje, że przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (odnośnik poniżej), na stronie internetowej Urzędu oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć do Urzędu Gminy Gródek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r.

Kontakt pod numerem telefonu: 85 873 99 42.

Pod poniższym adresem dostępne są wnioski o oszacowanie strat:

https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Do pobrania:

Wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Oświadczenie producenta rolnego dot. aplikacji publicznej

Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniach 13 i 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służyć będzie pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie również na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu 85 873 99 42.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2021 r., przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy. Akcja trwa do dnia 15 grudnia 2021 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel zwierzęcia:

 • winien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Gródek. Wnioski o dofinansowanie zabiegu dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące akcji udzielają pracownicy Urzędu pod telefonem 85 873 99 42.
 • Po akceptacji wniosku i uzyskaniu skierowania na zabieg, należy telefonicznie umówić wizytę w wyznaczonej Przychodni.
 • Zabiegi wykonuje: Przychodnia Weterynaryjna ZdroWet Sp. z o. o., ul. Gródecka 15, 15-561 Białystok.

Pamiętaj sterylizacja i kastracja zwierząt:

 • Zapobiega niechcianym ciążom i miotom,
 • Zmniejsza pobudliwość i włóczęgostwo,
 • Chroni przed chorobami narządów rodnych.

Prawdziwi miłośnicy zwierząt sterylizują, nie namnażają bezdomności zwierząt!

Wniosek o dofinansowanie zabiegu

sterylizacja Gródek

                Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale, co najmniej na:

 • papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
 • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
 • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
 • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
 • odpady, których nie udało się umieścić w wyżej wymienionych pojemnikach/workach, należy zgromadzić w pojemniku na „odpady zmieszane”. 

Skuteczność właściwego segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji zależy przede wszystkim od mieszkańców. Prawidłowa segregacja ,,u źródła” , czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko oraz przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z posesji przez firmę wywozową. Segregując odpady należy pamiętać aby:

 • odpady umieszczać w workach oznaczonych właściwym kolorem danej frakcji lub pojemnikach do tego przeznaczonych. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady (w przypadku niewystarczającej ilości worki można również otrzymać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu);
 • plastikowe butelki, metalowe puszki i kartony po napojach zgnieść przed wrzuceniem do worka. Zajmują one w ten sposób mniej miejsca w worku na odpady;
 • metalowe nakrętki ze słoików lub butelek wrzucać do żółtego worka;
 • do worków wrzucać opakowania opróżnione;
 • brudny i zatłuszczony papier wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych;
 • popiół najlepiej gromadzić we własnych workach i wystawiać w terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Worki z popiołem powinny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci oraz podczas załadunku nie zanieczyszczał całej frakcji odbieranych odpadów. Popiołu nie należy sypać bezpośrednio do pojemników plastikowych, ponieważ po zawilgoceniu jest on ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Poza tym do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego popiołu;
 • wszystko to, czego nie można wrzucić do worków na segregację odpadów czyli odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi;
 • przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz starą odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony z samochodów osobowych przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych albo wystawiać w terminach odbioru wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że segregując właściwie odpady, możemy dać im drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kartony, zeszyty, papier toaletowy – powstają
z przetworzonego papieru, natomiast bluza z polaru, worek na śmieci, meble ogrodowe – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych. Z kolei ze zużytego szkła powstają nowe opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne oraz materiały budowlane w postaci   włókien szklanych. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Gródek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

ulotka smieci1

ulotka smieci2

UWAGA MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY PAŃSTWA O SAMODZIELNE SPISANIE AKTUALNYCH STANÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. ODCZYTY WODOMIERZY PRZYJMUJEMY DO 23 LUTEGO 2021 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod nr: 85 718 01 26 oraz 85 718 07 00

NIEPODANIE AKTUALNEGO STANU WODOMIERZA WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE ZUŻYCIA ŚREDNIEGO.

KZB w GRÓDKU

Podkategorie