28 lipca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował Gminę Gródek, że wniosek dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców został wybrany do dofinansowania

Projekt dotyczy naboru prowadzonego przez Gminę na przełomie 2019-2020. Niebawem będziemy kontaktować się z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie. W przypadku konieczności uzupełnienia listy podstawowej ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. 

Przypominamy, że Projekt realizowany będzie w formie grantów dla zakwalifikowanych mieszkańców. Dofinansowanie wyniesie 70 % kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA ROLNICY

W związku ze złym stanem fizykochemicznym wody w rzece Supraśl, w tym niską zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zjawiskiem śnięcia ryb przypominam, że nie należy stosować nawozów naturalnych na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Supraśl i innych cieków i zbiorników wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2019 r. poz. 1826) obowiązują odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:

Na gruntach ornych od brzegu:     

 Rodzaj nawozu

jezior
i zbiorników

wodnych o
powierzchni do  50 ha

cieków naturalnych 

rowów
z wyłączeniem

rowów o szerokości do   5 m liczonej na górnej
krawędzi brzegu rowu 

kanałów 

 Nawozy z
wyłączeniem
gnojowicy

5 m

5 m

5 m

5 m

 Gnojowica

10 m

10 m

10 m

10 m

Na gruntach rolnych od:     

 Rodzaj nawozu

 brzegu jezior i
zbiorników wodnych
o powierzchni
powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej

na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 obszarów
morskiego
pasa
nadbrzeżnego

 Wszystkie rodzaje
nawozów

20 m

20 m 

20 m

Ponadto, nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane, gdy poziom wody podziemnej jest poniżej l,2 m.

Rolnicy zobowiązani są do przestrzegania przez cały rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów kontrolę przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w przypadku pozyskiwania dopłat bezpośrednich także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O każdym ujawnionym przypadku stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych zawiadamiane będą powyższe organy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służyć będzie niodpłatnie pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie również na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu 85 873 99 42.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca 2021 r. została uruchomiona platforma ZONE obsługująca centralną ewidencję emisyjności budynków. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  • dla budynków już istniejących w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia platformy ZONE,
  • dla nowo powstałych obiektów, w których instalacja źródła ciepła nastąpiła po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Deklaracje można złożyć:

  • przez Internet, logując się na rządowej stronie http://www.zone.gunb.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w Urzędzie Gminy Gródek poprzez wypełnienie odpowiedniego druku załączonego poniżej, który należy wysłać pocztą na adres lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

 

Deklaracje do pobrania:

Druk A – budynki i lokale mieszkalne

Druk B – budynki i lokale niemieszkalne

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują się na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Ulotka 1

Ulotka 2

Film promocyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zachęca obywateli do wypełnienia elektronicznego formularza dot. zgłoszenia interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

szczepimy sie

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gródek!

Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny. Związane było to z trwającą na całym świecie epidemią koronawirusa SARS-Cov-2. Musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając przy tym do minimum wszelkie kontakty społeczne. Każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu dotknęła epidemia.

Szczepienia  mają pomóc ochronić zdrowie nasze i naszych najbliższych, a ostatecznie zapewnić nam wszystkim zbiorową odporność na koronawirusa. Aby tak się jednak stało, musi zaszczepić się jak najwięcej z nas.

Zwracam się zwłaszcza do naszych drogich Seniorek i Seniorów. Skorzystajcie z tego, aby nie narazić się na zakażenie i ciężki przebieg choroby. Chrońcie swoje zdrowie i życie. Potrzebują Was bliscy, rodzina i przyjaciele…

Apeluję jeszcze do Radnych i Sołtysów, znających najbardziej mieszkańców w swoich okręgach i sołectwach o zwrócenie szczególnej uwagi na  osoby starsze, być może samotne, schorowane, które mogą mieć trudności z rejestracją na szczepienie przeciw Covid-19, potrzebują transportu na szczepienie, bądź wymagają szczepienia w miejscu zamieszkania. Bardzo proszę o zgłaszanie takich informacji do Urzędu Gminy. Postaramy się pomóc takim osobom.

Jeszcze raz apeluję więc o skorzystanie z możliwości ochrony przeciwko Covid-19, jaką daje szczepionka. Liczę na to, że dzięki temu uda nam się możliwie jak najszybciej wrócić do normalnego życia i znowu w pełni się nim cieszyć. To w dużej mierze od naszej odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i sąsiadów zależy powstrzymanie epidemii.

                                                                                                     

WÓJT

                                                                                                 Wiesław Kulesza

Podkategorie