Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników Gminy Gródek zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG,
przypominamy, że wszystkie sprawy w CEIDG można załatwić drogą elektroniczną (on-line)

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przedsiębiorca, który nie posiada jeszcze Profilu Zaufanego może go szybko uzyskać przez internet pod warunkiem, że korzysta z bankowości elektronicznej – postępując zgodnie z instrukcją dostępna pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef

Przypominamy, że w przypadku wniosków przesłanych pocztą tradycyjną podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

W przypadku gdy wniosek przesłany pocztą będzie zawierał błędy lub braki przedsiębiorca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Takie wnioski można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroby. 

KURSY AUTOBUSÓW PKS NOVA

NA TRASIE GRÓDEK – ZAŁUKI – BIAŁYSTOK

Od 1 kwietnia 2020 r., do odwołania, autobusy PKS NOVA będą kursowały na trasie GRÓDEK – ZAŁUKI – BIAŁYSTOK jedynie w dni robocze, według następującego rozkładu jazdy:

 • Gródek – Załuki – Białystok – 6:10 - wyjazd z przystanku Gródek Szkoła;
 • Białystok – Załuki – Gródek – 15:20 - wyjazd z dworca PKS w Białymstoku.

Szanowni Rodzice

Nasza Szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych.

 Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje nas do pracy z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod i technik kształcenia na odległość. Musimy wykorzystać inne sposoby kształcenia niż dotychczas tak, aby realizować podstawę programową. Realizacja podstawy programowej to opracowywanie nowego materiału, utrwalanie i ćwiczenie materiału już poznanego.

Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez konkretnego nauczyciela przedmiotowca, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowawcę klasowego. Aktywności ucznia podlegają ocenie. Przed ocenieniem kryteria ocen przedstawia nauczyciel. W ocenianiu uwzględniona jest zaistniała sytuacja.

Nauczyciele udzielają konsultacji za pośrednictwem e-maila, sms-a lub telefonicznie (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem). Prosimy, aby każdy rodzic skontaktował się z wychowawcą w celu potwierdzenie dostępu do Internetu.

Pedagog szkolny, psycholog szkolny i logopedzi pełnią dyżury dla rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym planem ich pracy. Kontakt z tym osobami:

pedagog 508557096 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog 796927056 i  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciele świetlicy i biblioteki również przygotowali interesujące propozycje dla uczniów, np. wykaz lektur, dostęp do ciekawych stron, gry i zabawy.

Nasi nauczyciele pracują zdalnie już od 16 marca 2020r. Na stronie www.spgrodek.edu.pl  są przygotowane materiały do pracy w kontakcie z nauczycielem. Zajęcia w naszej szkole będą kontynuowane z wykorzystaniem grup na Messenge’rze, SMS-ów, e-mailów i www.spgrodek.edu.pl. Na stronie szkoły nauczyciele wskazują materiały do wykonania, zamieszczają linki bezpłatnych ogólnodostępnych stron internetowych. 

Zapraszamy Państwa Rodziców do współpracy: zachęcania i dyscyplinowania własnych dzieci, ponieważ od dziś – 25.03.2020 – za wykonanie / bądź niewykonanie  pracy, uczniowie będą otrzymywali oceny. Jednocześnie prosimy o kontrolowany dostęp do komputerów i innych mediów elektronicznych.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i wyrozumiałość. Bądźmy cierpliwi, nie wychodźmy z domu.

Z poważaniem,

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

Telefon / sekretariat szkoły: 85 7180 233.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gródek

Wielkimi krokami zbliża się termin składania rocznych zeznań podatkowych na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2019. Podatek ten w dużej mierze trafia do gminy, w której podatnik zamieszkuje. Pragnę podkreślić, że obowiązek podatkowy jest związany z miejscem zamieszkania a nie zameldowania. Dlatego też uprzejmie proszę abyście Państwo składając tegoroczne zeznania podatkowe PIT – 37 wskazywali faktyczne miejsce Państwa zamieszkania. Wzrost liczby mieszkańców deklarujących w PIT – 37 jako swoje miejsce zamieszkania teren Gminy Gródek wpłynie na wzrost Naszych dochodów, co niewątpliwie przełoży się rozwój Naszej Gminy.

Rozliczenia można dokonać wypełniając formularz online dostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 6 lutego 2020 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY GRÓDEK NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY W 2020 R.

 • Zasady dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gródek określa uchwała Nr XLI/337/18 Rady Gminy Gródek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Gródek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 lipca 2018 r. poz. 3031).
 • Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, będącym: właścicielami /współwłaścicielami/ lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, na stronie www.grodek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.
 • Beneficjent na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 • Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od dnia 6 lutego 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek,
  pok. nr 1.
 • Wnioski złożone po 1 sierpnia br. nie będą rozpatrywane.
 • Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń spełniających wymogi formalne, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
 • Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym.
 • Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Wójta Gminy  udzieleniu dotacji i podpisania umowy o udzielenie dotacji. Zawarcie umowy nastąpi do dnia 30 sierpnia 2020 r. Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest zgłosić gotowość jej odbioru do dnia 31 października 2020 r.
 • Dopuszczalne rozwiązania techniczne zastosowane w przydomowych oczyszczalniach, to:
 • urządzenia wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 12566-3;
 • zapewnienie możliwości pobrania próbek ścieków oczyszczonych;
 • osadniki wstępne do mechanicznego oczyszczania ścieków lub inne równoważne.
 • Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in.: określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

 

Do pobrania:

Wniosek i oświadczenie

KLAUZULA INFORMACYJNA - DOTACJA NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZLANIE ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Dzięki przyznanej dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 5 000,00 zł, Gmina Gródek zakupiła trzy radiotelefony nasobne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach. Wkład własny Gminy Gródek wyniósł 514,10 zł.

Podkategorie