Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podpisało pierwszych pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Jedna z nich dotyczy projektu, gdzie partnerem jest GMINA GRÓDEK. Projekt ma na celu promowanie dobrostanu środowiska poprzez poprawę zdolności służb przeciwpożarowych i ratowniczych w okręgach Raseiniai, Gródek, Šilalė i Tauragė.

WÓJT GMINY GRÓDEK

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRÓDEK

 1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Gródek określa uchwała Nr LII/463/23 Rady Gminy Gródek z dnia 28 listopada 2023 r.
 2. O dotację może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji składają wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Gródek. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek, na stronie www.grodek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.
 4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wynikających
  z kosztorysu, a w przypadku pozyskania przez Gminę Gródek środków finansowych z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej - w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
 5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 21 lutego 2024 r. do dnia 11 marca 2024 r., osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gródek lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gródek, a nie data jego nadania).
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

UCHWAŁA NR LII/463/23 RADY GMINY GRÓDEK Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I INTERESANTÓW URZĘDU GMINY GRÓDEK

 Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek” pracownicy Urzędu świadczą pracę w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 oraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 29. Urząd Stanu Cywilnego w Gródku pozostał bez zmian.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych do załatwiania spraw dla których właściwy jest Urząd Gminy Gródek, zgodnie z poniższą informacją.

Wójt Gminy Gródek WIESŁAW KULESZA

I PIĘTRO (pokój Dyrektor GCK)

Sekretarz Gminy KATARZYNA BARSZCZEWSKA

PARTER (pokój po prawej stronie na końcu holu)

Skarbnik Gminy MARTA POPŁAWSKA

I PIĘTRO (pokój Księgowej w Bibliotece Publicznej)

Realizacja spraw takich jak:

 • KANCELARIA URZĘDU – SEKRETARIAT
 • KADRY, OBSŁUGA RADY GMINY, CEIDG
 • OŚWIATA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 • GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
 • należących odpowiednio do Referatu Organizacyjnego i Referatu Finansowego znajduje się

W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU W SALI KONFERENCYJNEJ

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
 • WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • SPRAWY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • INWESTYCJE GMINNE
 • TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE
 • OŚWIETLENIE ULICZNE
 • GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
 • należących odpowiednio do Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się

W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJW GRÓDKU PRZY UL. A. I G. CHODKIEWICZÓW 29 NA I PIĘTRZE

 

Pocztę tradycyjną wciąż można kierować na adres Urzędu Gminy Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.

 • Adresy e-mail nie uległy zmianie.
 • Nr telefonów Urzędu pozostają bez zmian (wykaz dostępny tutaj).
 • Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian (poniedziałki od 8:00 do 16:00, pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30).

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy!

                                                                                                                                                                                     Wiesław Kulesza

                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Gródek

DODATKOWY NABÓR

w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR"

ppgr

 

Informujemy, że trwa dodatkowy nabór wniosków w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Na podstawie zarządzenia Nr 510/24 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 stycznia 2024 r. wdrożony został plan naprawczy w zakresie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Gmina Gródek została zobowiązana do wdrożenia planu naprawczego z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca
2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369) na podstawie której możliwe jest przyznanie wsparcia w postaci laptopa sfinansowanego ze środków publicznych. Zgodnie z art. 9 tejże ustawy uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, z którego wsparcia skorzystają. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach wsparcia, laptop otrzymany w ramach innych programów (w tym przypadku z programu „Granty PPGR”) finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

W oparciu o w/w zasady – 3 Uczestników projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zrezygnowało z jego uczestnictwa i zwróciło otrzymany sprzęt komputerowy. W związku z powyższym Gmina Gródek jest zobowiązana przeprowadzić dodatkowy nabór.

O wsparcie mogą ubiegać się rodziny uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • dziecko/uczeń pełnoletni mieszka w gminie Gródek,
 • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków bądź pradziadków pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PGR) i w tym czasie zamieszkiwał na terenie gminy na której działało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),
 • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby ubiegające się o otrzymanie wsparcia zobowiązane są złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek - obecnie budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku 
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek,

wypełniony formularz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oświadczenia przyjmujemy do dnia 02.02.2024 r.

UWAGA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zaleca się aby osoba składająca oświadczenie w miarę możliwości przedstawiła do wglądu dokument, np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument, potwierdzający, że osoba wskazana w oświadczeniu pracowała w PPGR i mieszkała w tym czasie na terenie gminy w której działał PGR.

Na podstawie złożonych oświadczeń sporządzona zostanie lista osób w ramach naboru uzupełniającego.

W przypadku pytań prosimy dzwonić tel. 85 873-99-49

 

Załączniki do pobrania:

Dokumenty do zapoznania się:

 1. Zarządzenie Nr 510/24 Wójta Gminy Gródek z dnia 2 stycznia 2024 r. wdrożony został plan naprawczy w zakresie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
 2. Regulamin konkursu.

W dniu 11 stycznia 2024 r. pomiędzy Gminą Gródek a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została zawarta umowa na dofinansowanie, w formie dotacji, kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek”.

Całkowita wartość zadania wynosi 120 281,00 zł, przy dotacji w wysokości 66 266,11 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania planowana jest utylizacja 207,03 ton odpadów azbestowo-cementowych zdeponowanych na 109 nieruchomościach na terenie Gminy Gródek, w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Jednocześnie informuję, że jest to już jedenasta edycja projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2009-2021 przy wsparciu dotacji w wysokości 190 605,31 zł udało się zutylizować 795,05 Mg odpadów azbestowo-azbestowych zdeponowanych na 422 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gródek.

Zdjęcia udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

20240111 122507

20240111 122456

20240111 122048

20240111 122024

Twój pies świadczy o Tobie!

To Twoja sprawa i obowiązek, żeby zadbać o swojego psa. Szczególnie teraz, kiedy na dworze pada deszcz, śnieg i panuje chłód, zwróć uwagę na warunki, w jakich utrzymujesz swoje zwierzę! Zimą zwierzę jest narażone na hipotermię, odmrożenia, a nawet śmierć.

Twoim obowiązkiem i zwykłą przyzwoitością jest zapewnić zwierzęciu ciepłe schronienie, pożywienie, dostęp do wody oraz opiekę.

Jeśli Twoje zwierzę przebywa na zewnątrz, zapewnij mu ciepłe schronienie. Niech pomieszczenie chroni przed wiatrem i zimnem. Jeśli pies przebywa w budzie, musi być ona szczelna. Możesz ją ocieplić np. styropianem czy płytą OSB. Ustaw budę na palecie, to odizoluje ją od podłoża. Koniecznie włóż do niej słomę, sprawdzi się to lepiej niż koce czy inne materiały, które przemoczone są bezużyteczne.

Pies powinien mieć stały dostęp do wody. Jeśli temperatury są ujemne i woda zamarza, trzeba wymieniać ją częściej. Możesz dodać do wody trochę oleju i podać ją ciepłą (nie gorącą!) – wtedy wolniej zamarznie. Pamiętaj także o zapewnieniu zwierzęciu ciepłego pożywienia.

Zdejmij łańcuch! Ruch pozwala się ogrzać. Zapobiega też chorobom stawów, które są bardzo bolesne. Zapewnij zwierzęciu bezpieczne miejsce do życia i swobodnego ruchu.

Zwierzęta mają swoje prawa!

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego zwierzę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę w warunkach zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu lub powodujących cierpienie – jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie (art. 37 ust. 1 u.o.z.).

Jeśli widzisz, że zwierzęciu dzieje się krzywda – reaguj. Jest wiele możliwości pomocy zwierzęciu. Spróbuj porozmawiać z sąsiadem, udostępnij film dalej, jeśli to nie pomoże, zawiadom lokalną organizację lub Policję.

Materiały udostępnione przez Fundację ZWIERZ: https://fundacjazwierz.org/zima-zwierzeta/

plakat zima

ŻyczeniaSwiateczna2023 01

SZANOWNI UCZESTNICY PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

W dniu 4 lipca 2023 r. zatwierdzony został wniosek Gminy Gródek rozliczający grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 314/22 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Gródek, każdy Uczestnik projektu jest zobowiązany do składania w okresach co 6 miesięcy oświadczeń potwierdzających utrzymanie otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu. Powyższe oznacza, że każdy Uczestnik projektu obowiązany jest pierwsze takie oświadczenie złożyć nie później niż do dnia 4 stycznia 2024 r.

 

Właściwe oświadczenie należy pobrać (link dostępny poniżej), wypełnić oraz dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gródek (obecnie sala konferencyjna budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, nie później niż do dnia 4 stycznia 2024 r.

Załączniki:

Oświadczenie_Uczestnika_projektu_który_otrzymał_laptop.docx

Oświadczenie_dla_Uczestnika_projektu_który_otrzymał_laptop_i_dostęp_do_Internetu.docx

                                                                                                                                                                      Wiesław Kulesza

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Gródek

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 291/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 18 grudnia 2023 r. – dzień 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gródek.

Decyzję taką uzasadnia fakt, że w 2024 r. Święto Trzech Króli przypada w sobotę, a więc w dniu wolnym od pracy.  Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownicy nie korzystają z dnia wolnego od pracy należnego z racji pięciodniowego tygodnia pracy, dlatego pracodawca obowiązany jest do wskazania dnia wolnego w innym terminie. Decyzją Wójta Gminy Gródek dniem wolnym od pracy w zamian za 6 stycznia 2024 r. dla pracowników Urzędu Gminy Gródek będzie poniedziałek, 8 stycznia 2024 r.

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia i prosimy przy planowaniu wizyty w Urzędzie o uwzględnienie faktu, że w/w dnia Urząd Gminy Gródek będzie zamknięty.

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Gródek                                  

                                                                                                                                                                                                                        Wiesław Kulesza

 

Zarządzenie_Nr_291.23_w_sprawie_ustanowienia_dnia_wolnego_od_pracy_pracownikom_Urzędu_Gminy_Gródek.pdf

Podkategorie