Od dnia 20 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

Na podstawie wyników badań bakteriologicznych Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że woda z kąpieliska ,,Zarzeczany” w Zarzeczanach spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

 

UWAGA

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

W dn. 4 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Gródek uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: HK.7011.244.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zwany dalej PPIS, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Zarzeczany” w Zarzeczanach, z uwagi na występowanie zakwitu sinic na terenie kąpieliska.

Decyzja obowiązuje do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania i uzyskania pozwolenia PPIS na użytkowanie kąpieliska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Ważna informacja w sprawie Internetu świadczonego w ramach wydzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej

W kwietniu 2021 r. zakończył się 5 letni okres realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”. W związku z tym, w celu umożliwienia dotychczasowym beneficjentom Projektu dalsze korzystanie z Internetu, niezbędne było wyłonienie operatora, który zarządzałby, na warunkach komercyjnych, powstałą w ramach Projektu siecią, bowiem Gmina, ze względów formalnoprawnych, nie może realizować tego typu zadań. W tym celu w kwietniu 2021 r. ogłoszony został przetarg na wydzierżawienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. KOBA sp. z o.o., z którą Gmina w dniu 30.04.2021 r. zawarła umowę dzierżawy.

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-R.

Z badania dowiesz się:
Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym
Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju
Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

20 października 2021 r. Gmina Gródek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu "KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ ORAZ TERENÓW WOKÓŁ OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO".

Podkategorie