Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), zwanej dalej ,,ustawą”, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy, m.in.:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  2. w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  3. zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do prowadzonej w Urzędzie Gminy Gródek ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy);

Druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie Gminy Gródek www.grodek.pl w zakładce „Druki i formularze” → „Gospodarowanie odpadami” oraz w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.