W latach 2018-2019 zrealizowano projekt pn. "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek".

Projekt wspólfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1 Eergetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość zadania: 1 842 631,99 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 261 720,04 zł.

kolektory 

20190330 093836   20190330 093836

 

20190330 093836   20190330 093836