logo prow

W dniu 07 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6921-UM1000020/13 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"

oczyszczalnia

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 3 365 700,20 zł. 
Dofinansowanie EFRROW: 2 052 256,00zł.

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 02.06.2014 r. - 30.04.2015 r. 

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców miejscowości Gródek poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Kierownik KZB w Gródku 
Mirosław Gryko