logo

Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Całkowita wartość projektu - 709 047,41 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 531 785,52 zł, 
- środki własne - 177 261,89 zł. 

W wyniku realizacji projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej oraz utworzono multimedialną pracownię językową na 24 stanowiska

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2009 r. - 30.11.2009 r.

budynek szkoly
laboratorium
 

Budynek Zespołu Szkół w Gródku i Laboratorium nauki języków obcych.