logo

Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Całkowita wartość projektu - 709 047,41 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 531 785,52 zł, 
- środki własne - 177 261,89 zł. 

W wyniku realizacji projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej oraz utworzono multimedialną pracownię językową na 24 stanowiska

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2009 r. - 30.11.2009 r.

budynek szkoly
laboratorium
 

Budynek Zespołu Szkół w Gródku i Laboratorium nauki języków obcych.

W dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonano odbioru sprzętu multimedialnego i osprzętu do laboratorium nauki języków obcych, zakupionego w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn.

"Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.

W ramach niniejszego projektu została utworzona multimedialna pracownia językowa na 24 stanowiska, w skład której wchodzą m.in.:

 • pulpit nauczyciela z jednostką centralną i zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym,
 • wbudowany moduł Interactive,
 • Interactive PC - program do sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera wraz z wirtualnym magnetofonem umożliwiającym rejestrację przebiegu lekcji na komputerze,
 • moduł stymulacji rozmowy telefonicznej - słuchawki z mikrofonem,
 • radiomagnetofon i projektor,
 • tablica interaktywna,
 • stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela.

Całkowita wartość dostarczonego sprzętu i osprzętu - 29 531,40 zł. Zamówienie Gminy Gródek zrealizowała Firma AKTIN Sp. z o.o., z siedzibą: 41-214 Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 38, zgodnie z umową nr 56/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

W dniu 30 listopada 2009 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" przez Firmę Budowlaną TOM-BUD Tomasz Karecki z siedzibą 15-192 Białystok, ul. Moniuszki 49, na podstawie umowy nr 4/09 z dnia 1 lipca 2009 r. W ramach zamówienia publicznego realizowanego przez w/w Firmę w okresie od 02.07.2009 r. do 30.11.2009 r., dokonano:

 1. dobudowy przedsionka wejściowego do budynku szkoły o powierzchni użytkowej 10,85 m2,
 2. remontu elewacji z dociepleniem budynku Publicznego Gimnazjum,
 3. remontu elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej,
 4. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej małej z łącznikiem,
 5. remontu elewacji z dociepleniem budynku sali gimnastycznej dużej z łącznikiem.

W rezultacie wykonania w/w prac został zmodernizowany obiekt z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej - budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku. Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła 659 653,01 zł.

Powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.06.01.00-20-019/08 pn. "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku" realizowanego przez Gminę Gródek w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.01.00-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, zawartej dnia 05.06.2009 r.

W wyniku realizacji powyższego projektu dokonano remontu i docieplenia obiektu z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej, poprawiając tym samym warunki socjalno-bytowe uczniów i kadry nauczycielskiej. Utworzenie multimedialnej pracowni językowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt do nauki języków obcych, wpłynie na zwiększenie komfortu nauki i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, pozwoli na rozszerzenie i zróżnicowanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz zniweluje dysproporcje dostępie do nowoczesnych technologii i sposobów nauczaniapomiędzy uczniami z terenów wiejskich i terenów miejskich.

Wartość ogólna projektu wynosi 709 047,41 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 531 785,52 zł.