logo

W dniu 5 czerwca 2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku", realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Całkowita wartość Projektu: 733 876,88 zł,
Dofinansowanie z EFRR: 576 172,82 zł.

Okres realizacji projektu: 18.02.2010 r. - 22.06.2012 r.

Zgodnie z wyżej powołaną umową wykonano trzy etapy:
- rekultywacja techniczna - etap I
- wykonanie piezometru i rekultywacja techniczna - etap II
- rekultywacja biologiczna - etap III

Wykonawcą prac I i II etapu było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eko-Ślask II" Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź, filia: ul. Hutnicza 8, 41-600 Świętochłowice.
Wykonawcą III etapu była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma "KOSMA" Grzegorz Choruży, 16-040 Gródek, ul. Chodkiewiczów 83.

W wyniku realizacji projektu zlikwidowane zostało 1 składowisko odpadów komunalnych oraz zrekultywowany teren o powierzchni 0,71 ha.
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan środowiska, przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Wójt Gminy Gródek 
Wiesław Kulesza