RPO

 

W roku 2023 r. Gmina Gródek zrealizowała projekt inwestycyjny pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek, Waliły-Stacja i Zarzeczany w gminie Gródek".

Realizacja projektu obejmowała wymianę 560 lamp oświetleniowych w miejscowościach Gródek, Waliły-Stacja i Zarzeczany na energooszczędne LED.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek poprzez podniesienie jakości infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Projekt nr WND-RPPD.05.04.01-20-0055/23 dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 IStrategie niskoemisyjne, Podziałania 5.4,1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0055/23-00 zawartej z Województwem Podlaskim.  

Całkowita planowana wartość projektu: 1 481 187,83 zł

Wysokość dofinansowania z UE - 1 248 279,00 zł 

fb img 1703620117548