Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń, gdyż temperatura spalania w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 C. Zbyt niska temperatura spalania powoduje, iż do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne tj.

tlenki azotu, które podrażniają płuca, 
- dwutlenek siarki, który powoduje trudności w oddychaniu, 
- tlenek węgla, który powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy, 
- dioksyny i furany, które związane są z chorobami nowotworowymi. 
    Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli, gdyż wówczas emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Podczas spalania emitowane są do atmosfery również pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi. 
    Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. "mokrej sadzy" w kominach. Prowadzić to może do zatkania przewodów kominowych i cofania się tlenku węgla, efektem czego może być zatrucie. Mokra sadza może być również powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru domu. 
    W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu. Według art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 w/w ustawy, który mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

nie pal smieci