W dniach 7-9 października 2022 r. odbędzie się IX edycja Dni Otwratych Funduszy Europejskich. To akcja oragnizowana w całej Polsce, ukazująca zmiany jakie zaszły w naszym kraju dzięki Funduszom Europejskim. 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

 • Królowe Stojło 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 20, działka 134 od godz. 8 do 14.

 

Za utrudnienie z tego tytułu wynikające – PRZEPRASZAMY.

Dodatkowe informacje oraz możliwość zamówienia newslettera z informacjami

o wyłączeniach są na naszej stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Informacji udziela też:

Posterunek Energetyczny obsługujący dany obszar (w dni robocze w godz.: 7:00 – 15:00)

PE Zacisze        85 676 66 86

PE Mońki          85 676 66 96

PE Choroszcz    85 676 66 82

PE Gródek        85 676 66 97

PE Sokółka       85 676 66 85

PE Dąbrowa        85 676 66 91

PE Łapy           85 676 66 88

Infolinia Rejon Energetyczny Białystok Teren 85 676 66 00 (całodobowo)

Infolinia Centrum Dyspozytorskie Białystok Teren  991 (całodobowo).

XXII Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda - 30 lipca 2022, amfiteatr nad zalewem w Zarzeczanach

Festiwal Siabrouskaja Biasieda to jedna z ważniejszych imprez kulturalnych prezentująca dorobek kulturowy regionu i twórczość ludową z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej. W tym roku nie zabraknie akcentu wpierającego braci z Ukrainy – występu zespołu HORPYNA.

„Tegoroczna edycja Siabrouskiej Biasiedy będzie należeć do wyjątkowych z uwagi na dużą różnorodność wykonawców oraz obchodzony podczas wydarzenia jubileusz 10-lecia zespołu Dobryje Grajki, jednego z najpopularniejszych wykonawców muzyki wschodniej w Polsce.” – mówi Magdalena Łotysz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku. ‘

Wydarzenie będzie miało charakter koncertu połączonego ze wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność. Nawiąże do tradycyjnego, zakorzenionego w kulturze słowiańskiej, przyjacielskiego spotkania, na którym nie może zabraknąć muzyki, śpiewu i tańca. W tym roku podczas festiwalu wystąpią zespoły ludowe z gminy Gródek oraz goście: AS, Dobryje Grajki, Zołoto, Kalinka, Laliland, Leila, Siostry Ostapczuk, Kresovki, Gabriela Traskowska, Kapela Batareja oraz akordeonista Krystian Gryko. Nie zabraknie śpiewu a-capella, muzyki na żywo oraz estradowej piosenki do tańca. Występ taneczny zaprezentuje Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” z Hajnówki. „Podczas naszej biasiedy, odbędzie się szczególny koncert grupy HORPYNA, który zagra ukraińską muzykę tradycyjną i autorską w folkowo-rockowym brzmieniu. Będzie to miły akcent w kierunku naszych braci Słowian – Ukraińców.” – mówi Magdalena Łotysz. Podczas wydarzenia swój jubileusz 10-lecia działalności artystycznej obchodzić będzie zespół Dobryje Grajki, który z tej okazji zaplanował dużo niespodzianek dla publiczności. Organizatorzy przygotowali również dla uczestników dwa konkursy z nagrodami. Konkurs na najsmaczniejszą drożdżówkę - uczestnicy zmierzą się z ciastem drożdżowym, które często jest podstawą lokalnych dań. Drugi konkurs dla dzieci na nagranie video z piosenką lub wierszykiem. Filmiki, nagrane przez rodziców będą musiały być wysłane do organizatora przed festiwalem, podczas którego zaprezentujemy na telebimie zwycięzców pierwszych trzech miejsc. Piosenki lub wierszyki muszą zawierać komponenty folklorystyczne. Tak jak w ubiegłym roku dla miłośników piknikowania zostanie zorganizowana specjalna „strefa kocykowa” obok sceny.

Na Festiwal będzie można dojechać pociągiem z Białegostoku. 30 lipca br.: GRÓDEK – WALIŁY: odjazd: 17.50, przyjazd: 18.39. Powrót 31 lipca br.: WALIŁY – BIAŁYSTOK: odjazd: 00.40, przyjazd: 1.30.

Dodatkowo, wzorem roku ubiegłego, wydarzenie będzie promowane w innowacyjny sposób. Do Gródka przyjedzie artysta z Sanoka Arkadiusz Andrejkow, który specjalizuje się w malowaniu murali, wzorowanych na starych zdjęciach. Artysta wykona mural na ścianie budynku GCK, który będzie niespodzianką i atrakcją turystyczną dla wszystkich odwiedzających gminę Gródek.

Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda” również będzie można obejrzeć na żywo (online) z każdego zakątku Polski i świata poprzez kanał YouTube Gminnego Centrum Kultury.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Białostockiego.

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Gródku, Gmina Gródek;

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Radio Racja, Wrota Podlasia, Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny;

Sponsorzy: Nadleśnictwo Waliły, Bank Spółdzielczy w Białystoku – oddział w Gródku, Sklep Chorten w Gródu, PPH „Wenus” Marek Klebus, Fal-poż s.c.;

Wydarzenie na facebook’u: https://www.facebook.com/events/1238470273590933/

Strona www: https://gckgrodek.pl/wydarzenie/xxii-miedzynarodowy-festiwal-siabrouskaja-biasieda/

Dojazd: https://goo.gl/maps/gCD8bNETCxQxfJSY8

Media:

Radosław Kulesza

instr. ds. informatycznych i promocji

rkulesza(at)gckgrodek.pl

T: + 48 791 037 601

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Gródek informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek, mają możliwość złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

1. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00172738/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1658 o powierzchni 0,3100 ha.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do trapezu o orientacyjnych wymiarach 30,5 m x 120 m x 23 m x 118 m. Teren jest porośnięty drzewami, krzewami, roślinnością łąkową i zaśmiecony odpadami budowlanymi, gruzem rozbiórkowym, odpadami wielkogabarytowymi pozostałymi po dawnej zabudowie. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej odbywa się drogami wewnętrznymi gruntowymi niskiej jakości, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, znajdującymi się w użytkowaniu Gminy Gródek. Lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Brak mediów. Działka sklasyfikowana jako Br-RVI - grunty rolne zabudowane.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 48 500,00 zł      wadium: 3 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

2. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 20 - Pieszczaniki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 23/2 o powierzchni 0,2251 ha.

Lokalizację nieruchomości oceniono jako dobrą - znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej. Działka składa się z sięgacza dojazdowego o orientacyjnej szerokości 13 m, który bezpośrednio przylega do drogi gminnej oraz terenu  o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Na części działki (w obszarze sięgacza), przy granicy z działką sąsiednią Nr ew. geod. 23/1, w odległości około 6 m od drogi, stoi słup energetyczny ze stacją transformatorową. Teren działki jest nieogrodzony, niezagospodarowany, zaśmiecony (jest miejscem składu: betonowych słupów pozostałych po demontażu, części pojazdów, maszyn i złomu). Zgodnie z mapą zasadniczą budynek gospodarczy z działki sąsiedniej oznaczonej Nr ew. geod. 22 nieznacznie wykracza poza granice przedmiotowej nieruchomości, co może być skutkiem digitalizacji map. Dostępne media: sieć wodociągowa, energetyczna i telefoniczna (w drodze). Dojazd - utwardzony. Działka sklasyfikowana jako RVI - grunty orne.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 59 800,00 zł      wadium: 5 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

3. I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 26 - Skroblaki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 95 o powierzchni 2,15 ha.

Nieruchomość to zalesienie i samosiewy na nieużytkach (klasyfikacja N – nieużytki). Działka ma kształt zbliżony do równoległoboku, jest nieogrodzona, porośnięta drzewostanem sosnowym w wieku przeciętnym 51 lat. Położona jest na obrzeżach zespołu leśnego wsi Skroblaki, w odległości ok. 2,5 km od drogi krajowej Nr 65. Działka przylega do drogi gruntowej, która na odcinku ok. 150 m łączy się z drogą gminną o nawierzchni brukowej. W odległości ok. 150 m od działki znajduje się sieć energetyczna. Działka przylega do obszaru leśnego przeznaczonego na cele leśne oraz sąsiaduje bezpośrednio z terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową zagrodową (oddalona od zabudowań ok. 120 m).

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – tereny rolne i leśne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 68 000,00 zł      wadium:6 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1300 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 22 sierpnia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 10 - Jaryłówka, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 83/2 o powierzchni 0,2812 ha.

Nieruchomość położona na zapleczu obszaru zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie terenów wolnych i niezabudowanych, przy południowej granicy działki znajduje się lokalny ciek wodny - rów. Działka posiada kształt czworoboku, zbliżonego do trapezu prostokątnego/prostokąta. Teren opada w kierunku południowym, różnica poziomów wynosi około 5 m. W części południowej obszar działki porośnięty jest drzewostanem liściastym, głównie o walorach krajobrazowych i drewna opałowego. Brak mediów, dojazd - nieutwardzony.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy wsi, tereny rolne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 18 500,00 zł      wadium:1 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 , w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 22 sierpnia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek. Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

W dniu 11 lipca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekt uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Borki.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), zwanej dalej ustawą, informuję, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla wyżej wymienionego obrębu ewidencyjnego jest wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminie od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 22 września 2022 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego, z siedzibą przy ul. Borsuczej 2, 15-569 Białystok, zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.