Gródek, dnia 30 października 2019 r.

POR.6151.8.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

03.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 194 Las Lipnik (Zubki, Wierobie, Straszewo)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

2.

17.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 193 (Chomontowce, Rudaki, Jaryłówka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

3.

24.11.2019 r.

Obwód łowiecki nr 211
(Mieleszki, Rabinówka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

4.

01.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 194 (Piłatowszczyzna, Józefowo, Glejsk)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

5.

08.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 193
(Świsłoczany, Gobiaty, Narejki)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

6.

15.12.2019 r.

Obwód łowiecki nr 211
 (Rohental, Pieńki, Kobylanka)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

7.

19.01.2020 r.

Obwód łowiecki nr 194
(Skroblaki, Smolarnia, Łużany)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

8.

26.01.2020 r.

Obwód łowiecki nr 193
(Dalnie, Wierobie)

Koło Łowieckie ,,Cietrzew”

Ponadto informuję, iż polowania zbiorowe koła Łowieckiego ,,Bór” podane do publicznej wiadomości w terminach ogłoszonych Obwieszczeniem Wójta Gminy z dnia 28 października 2019 r., znak: POR.6151.6.2019.UW odbędą się na obwodzie łowieckim nr 195 (okolice: Walił, Walił-Dworu, Walił-Stacji, Pieszczanik, Słuczanki oraz w okolicach Centrum Konferencyjno - Bankietowego Rozłogi) w godzinach 8.00-16.00.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.                       

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

                                

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gródek Nr 78/19 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, w dniach: od 17 października 2019 r. do  28 października 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwanego dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

Projekt Regulaminu dostępny był w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

W wyżej wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski w zakresie zapisów Regulaminu.      

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 28 października 2019 r.

POR.6151.6.2019.UW

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art 42ab ust. 2 ustawy z dnia  13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) informuje, o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Miejsce zbiórki, rejon polowania

Nazwa koła łowickiego

1.

10.XI.2019 r.,
godz. 7.30 - 15.30

obwód łowiecki nr 179 - Kołodno

Koło Łowieckie ,,Jedność”

2.

09.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

3.

17.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

4.

23.11.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

5.

17.11.2019 r.
godz. 8.00 - 14.00

Podozierany

Koło Łowieckie ,,Mały Orlik”

6.

01.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

7.

07.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

8.

08.XII.2019 r.,
godz. 7.30 - 15.30

obwód łowiecki nr 179 - Kołodno

Koło Łowieckie ,,Jedność”

9.

14.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

10.

22.12.2019 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

11.

11.01.2020 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

12.

25.01.2020 r.

Waliły

Koło Łowieckie ,,Bór”

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.                                         

         Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 06 listopada 2019 r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

 1. Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje w zakresie promowania obszaru LGD. Budowa marki odbywać się będzie poprzez promocję produktów i usług lokalnych, które mogą przyjąć formę m.in. operacji w zakresie wydawnictw, punktów informacyjnych o usługach, portali, budowy i informacji na stronach/portalach/komunikatorach internetowych, promocji produktów w powiązaniu z domenami obszaru (komplementarnie do celu ogólnego II).

W ramach przedsięwzięcia zakłada się przygotowanie i realizację operacji zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i publicznych, mających na celu szeroką promocję tego obszaru, w tym promocję produktów i usług lokalnych.

 1. Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje mające na celu wsparcie partycypacji społecznej w realizacji LSR animowane działaniami artystycznymi i  kulturowymi, integrującymi i aktywizującymi społeczność.

Szkolenia odbędą się w dniu 06 listopada 2019r. (środa) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy.

Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

 • narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii - kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
 • kardiologicznymi - kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS. Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2018 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 939 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

 

Pliki do pobrania

W związku z Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.    

Termin konsultacji: od dnia 17 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2,
  16-040 Gródek;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Wójt Gminy Gródek informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 858739940 lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności: uchwały Nr XV/109/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 163) i zarządzenia Nr 78/19 Wójta Gminy Gródek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu poznania stanowiska mieszkańców Gminy Gródek w ważnej sprawie tj. projektu aktu prawa miejscowego określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych, w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek.
 1. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ma na celu jedynie zidentyfikowanie Pani/Pana jako mieszkańca Gminy Gródek, biorącego udział w konsultacjach społecznych. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są podawane dobrowolnie.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.