Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich nr 178 i 210, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

04.11.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 178

Radunin

Koło Łowieckie

Podmuch

ZO Białystok

2

19.11.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 210

Bielewicze

3

02.12.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 210

Mostowlany

4

17.12.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 178

Turowo

5

30.12.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 210

Straszewo

6

13.01.2024 r.

8.00-15.00

Obwód nr 178

Radunin

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich nr 193 i 211, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

29.10.2023 r.

Obwód nr 193

Las Lipnik (Zubki, Wierobie, Straszewo)

Koło Łowieckie

„Cietrzew”

w Białymstoku

2

19.11.2023 r.

Obwód nr 211

Mieleszki, Rabinówka, Bielewicze

3

10.12.2023 r.

Obwód nr 193

Świsłoczany, Narejki, Wierobie

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wót Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 20 października 2023 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1068 o powierzchni 0,09 ha, przeprowadzonego w dniu 13 października 2023 r. o godz. 1100 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (I piętro), ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg nieskuteczny – żaden podmiot nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

___________________________________________________________________________

Gródek, dnia 20 października 2023 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie  40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1072 o powierzchni 0,24 ha, przeprowadzonego w dniu 13 października 2023 r. o godz. 1200 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (I piętro), ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek:

  1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0,
  2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
  3. cena wywoławcza nieruchomości: 49 500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100),
  4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg nieskuteczny – żaden podmiot nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 196, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

04.11.2023 r.

8.00-14.00

Obwód nr 196

Przechody

Koło Łowieckie

„Tur”

w Białymstoku

2

16.12.2023 r.

8.00-14.00

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 179, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

02.12.2023 r.

8.00-15.00

Obwód nr 179

Kołodno, Królowy Most, Nowosiółki

Koło Łowieckie

„Jedność”

w Białymstoku

2

03.12.2023 r.

8.00-15.00

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 180, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

12.11.2023 r.

7.00-15.30

Obwód nr 180

Kołodno, Królowy Most, Przechody

Koło Łowieckie

„Przepiórka”
w Księżynie

2

19.11.2023 r.

7.00-15.25

3

02.12.2023 r.

7.20-15.10

4

03.12.2023 r.

7.20-15.10

5

17.12.2023 r.

7.40-15.00

6

13.01.2024 r.

7.40-15.30

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 228, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

26.11.2023 r.

8.00-14.00

Obwód nr 228

Podozierany

Koło Łowieckie

„Mały Orlik”
w Juchnowcu

2

14.01.2024 r.

8.00-14.00

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

 

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rekreacyjnie i na sportowo” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Gródek z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 4, sala konferencyjna w Gminnym Centrum Kultury w Gródku, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 17 października 2023 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz

Wójt Gminy Gródek uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Gródek, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

 Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_15.10.2023_kopia_002.docx

Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_15.10.2023_kopia_002.pdf

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Gródku

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Gródku do miejscowości

1.

Zubry (sklep)

9:00; 13:00

 

2.

Zielona (posesja Nr 5)

9:05; 13:05

 

3.

Mostowlany (pomnik)

9:10; 13:10

 

4.

Świsłoczany (posesja Nr 52)

9:15; 13:15

 

5.

Gobiaty (posesja Nr 5)

9:25; 13;25

 

6.

Bobrowniki (przystanek)

9:30; 13:30

 

7.

Chomontowce (przystanek)

9:35; 13;35

 

8.

Jaryłówka (przystanek)

9:40; 13:40

 

9.

Łużany (przystanek)

9:45; 13:45

 

10.

Narejki (posesja Nr 17)

9:50; 13:50

 

11.

Zubki (przystanek)

9:55; 13:55

 

12.

Wierobie (posesja Nr 8)

10:00; 14:00

 

13.

Skroblaki (sołtys)

10:10; 14:10

 

14.

Szkoła Podstawowa w Gródku

10:25; 14:25

10:55; 14:55

 

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Gródku

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Gródku do miejscowości

1.

Mieleszki Kolonia (przystanek)

7:00; 11:00

 

2.

Mieleszki (przystanek)

7:05: 11:05

 

3.

Bielewicze (przystanek)

7:10; 11:10

 

4.

Straszewo (domek myśliwski)

7:20; 11:20

 

5.

Grzybowce (sołtys)

7:30; 11:30

 

6.

Zarzeczany (przystanek)

7: 35; 11:35

 

7.

Szkoła Podstawowa w Gródku

7:40; 11:40

8:10; 12:10

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

Godzina odjazdu z Gminnego Centrum Kultury w Gródku do miejscowości

1.

Gródek – Kolonia (posesja Nr 5)

7:05; 11;05

 

2.

Gródek – Kolonia (posesja Nr 1)

7:10; 11:10

 

3.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

7:15; 11:15

7:40; 11:40

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Świetlicy w Słuczance

Godzina odjazdu ze świetlicy w Słuczance do miejscowości

1.

Dzierniakowo(sołtys)

7:20; 11:20

 

2.

Królowe Stojło (sołtys)

7:35; 11:35

 

3.

Świetlica w Słuczance

7:45; 11:45

8:15; 12:15

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Załukach

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Załukach do miejscowości

1.

Zasady (posesja Nr 1)

8:35; 12:35

 

2.

Kołodno (plac zabaw)

8:40; 12:40

 

3.

Szkoła Podstawowa w Załukach

9:00; 13:00

9:30; 13:30

4.

Borki (harcówka)

9:10; 13:10

 

5.

Kondycja (przy głównej drodze na skrzyżowaniu w Borki- Kondycja)

9:15; 13:15

 

6.

Nowosiółki (przy świetlicy)

9:20; 13:20

 

7.

Szkoła Podstawowa w Załukach

9:25; 13;25

9:55; 15:55