Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zachęca do udziału i przybycia na „Rodzinny Piknik z Klimatem”, który odbędzie się w 13 sierpnia 2023 r., w godzinach 10:00-16:00 na placu przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (Supraśl, ul Chodakowskiego 3).

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu” jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.Tematem przewodnim projektu oraz pikniku są zagadnienia związane z ochroną powietrza i klimatu wraz z zaprezentowaniem innowacyjnych metod edukacji w tym zakresie. Podczas tej imprezy plenerowej zostanie zaprezentowane Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach którego zostaną pokazane m.in. przestrzenne gry planszowe, wystawy o tematyce ekologicznej oraz jedyne w kraju „rowerowe kino” zasilane energią wytwarzaną podczas jazdy na rowerach. W trakcie wydarzenia zostaną przeprowadzone również liczne konkursy z nagrodami. Podczas pikniku możliwe będzie także zwiedzanie ekspozycji przyrodniczo kulturowej w siedzibie Parku. 

festyn eko

 

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Gródek informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości* niezamieszkałych, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek, mają możliwość złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.).

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

 

* Właściciele nieruchomości - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Szkolenie znakarzy szlaków turystycznych PTTK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) a nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy wolontariatu z oddziałem PTTK w ramach, której znakarz będzie pracował 20 godzin przy działaniach związanych z administrowaniem szlakami prowadzonymi przez oddział PTTK.

Znakarzem może zostać członek PTTK, który ukończył 18 lat, posiada odznakę OTP w stopniu małym srebrnym, odznacza się znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień oraz posiada rekomendację administrującego szlakami Oddziału PTTK. Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK znajduje się na stronie https://ktpzg.pttk.pl w zakładce – szlaki.

Niezbędne dokumenty: zgłoszenie na kurs, rekomendację oddziału PTTK oraz umowę wolontariatu z oddziałem, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2023 r.

Informacje o darmowym kursie i niezbędne pliki do pobrania znajdują się tutaj:
https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/767-kurs-znakarza-szlakow-turystycznych.html

Rekrutacja do Programu przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie 𝐨𝐝 𝟕 𝐥𝐢𝐩𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮.
 
Ubiegać się może każdy tegoroczny maturzysta, który:
- pochodzi ze wsi lub niewielkiej miejscowości,
- jest członkiem niezamożnej rodziny,
- uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów,
- zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2023/2024.
 
Poza tym kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
- być dzieckiem byłego pracownika PGR,
- być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
- należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
- posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendium-pomostowe.../
lub w Oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku pod numerami telefonu (087) 562-79-81, (085) 664-31-68,
(085) 664-31-53