wrzesień2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Dzięki badaniu budżetów gospodarstw domowych, w którym co roku bierze udział ok. 1,2 tys. gospodarstw domowych z województwa podlaskiego, wiemy na przykład, że w 2022 r.:

 • w Podlaskiem przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych poniesione na rekreację i kulturę wyniosły 67,61 zł;
 • mieszkaniec naszego województwa zjadał przeciętnie ok 3,5 kg owoców i ok. 7 kg warzyw miesięcznie;
 • blisko połowa gospodarstw domowych w województwie podlaskim posiadała zmywarkę do naczyń.

Więcej informacji na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

OGŁOSZENIE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Informuję, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Gródek (sala konferencyjna w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku ul. Chodkiewiczów 4) w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.,                 

    a w przypadku:

 •  uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:

 •  uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 •  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto uzyskane w miesiącu sierpniu 2023 r.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod numerem telefonu 85 873 99 44.

 

Wniosek

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I INTERSANTÓW

URZĘDU GMINY GRÓDEK

 

Wójt Gminy Gródek uprzejmie informuje, że Urząd Gminy Gródek w dniu 2 września 2023 r. (sobota) będzie otwarty w godz. 7:30 - 15:30.

W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do załatwiania spraw dla których właściwy jest Urząd.

Jednocześnie przypominamy, iż

 • KANCELARIA URZĘDU – SEKRETARIAT
 • KADRY, OBSŁUGA RADY GMINY GRÓDEK, CEIDG
 • OŚWIATA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 • GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

ZNAJDUJĄ SIĘ W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU W SALI KONFERENCYJNEJ

 

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
 • WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • SPRAWY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • INWESTYCJE GMINNE
 • TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE
 • OŚWIETLENIE ULICZNE
 • GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
 • Realizowane przez Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gródek

ZNAJDUJĄ SIĘ W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W GRÓDKU PRZY UL. A. I G. CHODKIEWICZÓW 29 NA I PIĘTRZE

Wójt Gminy Gródek informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) poszukuje pielęgniarki albo higienistki szkolnej do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek.

Świadczenia realizowane będą w ramach podpisanej umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a pielęgniarką/higienistką szkolną lub podmiotem zatrudniającym ww. osoby.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr. tel. 858739944

AKTUALIZACJA

obwieszczenie 05.09

 

24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Na terenie Gminy Gródek utworzono jeden okręg wyborczy dwumandatowy Nr 12, obejmujący cały obszar gminy.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich rejestracji najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.

Więcej informacji na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej: https://www.pirol.pl/ i w Urzędzie Gminy Gródek, pok. nr 8, tel. 85 873 99 42.

 Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania tj. podatników podatku rolnego do wzięcia  udziału w wyborach!

Wybory_do_Izb_Rolniczych_2023_-_obwieszczenie_Gmina_Gródek.pdf

wybory1

wybory2

plakat budzet panstwa 420x297 1

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2023 r. Gmina Gródek otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek w łącznej wysokości 35 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 8 750,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 43 750,00zł.

Poza zakupem urządzeń szkoła zobowiązała się do uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach dotyczących TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ta międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica”, ma na celu rozwój kadry nauczycielskiej pod kątem cyfrowych rozwiązań w szkolnictwie.

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 195, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

02.09.2023 r.

8.00-16.00

Obwód nr 195

Waliły

Koło Łowieckie

BÓR
w Białymstoku

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza