Gródek, dnia 10 sierpnia 2023 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego przyczepy specjalnej niskopodwoziowej

organizowany na podstawie § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek.

  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek.

       2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Otwarcie nastąpi w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gródku przy ul. Fabrycznej 12/1 w Gródku.

       3. Rodzaj, typ i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest składnik majątku ruchomego w postaci przyczepy specjalnej niskopodwoziowej, ciągnikowej marki POM-Srem nr rej. BIAVO15, rok produkcji 1984, ubezpieczenie OC jest ważne do 31.12.2023 r., brak aktualnych badań technicznych. Przyczepa wymaga wymiany desek, rama nieuszkodzona. W zestawie najazdy metalowe.

Ogłoszenie.pdf

Załącznik_nr_1_do_Ogłoszenia.doc

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod  Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie –międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie.

Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero”  i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenie do Konkursu i przesłanie pracy konkursowej Uczestnik może dokonać w okresie od 15 czerwca 2023 r. od godziny 00.00 do 30 września 2023 r. do godziny 23:59.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi. Nagrodzeni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz przyznane zostaną 4 wyróżnienia i 3 nagrody specjalne.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznego konkursu filmowego „Moja Wizja Zero 2023” znajdują się na stronie internetowej Kasy:

https://www.gov.pl/web/krus/v-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero--bezpiecznie-z-niebezpiecznymi-substancjami-w-gospodarstwie-rolnym

Plakat_Wizja_Zero_2023.pdf

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zachęca do udziału i przybycia na „Rodzinny Piknik z Klimatem”, który odbędzie się w 13 sierpnia 2023 r., w godzinach 10:00-16:00 na placu przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (Supraśl, ul Chodakowskiego 3).

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu” jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.Tematem przewodnim projektu oraz pikniku są zagadnienia związane z ochroną powietrza i klimatu wraz z zaprezentowaniem innowacyjnych metod edukacji w tym zakresie. Podczas tej imprezy plenerowej zostanie zaprezentowane Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach którego zostaną pokazane m.in. przestrzenne gry planszowe, wystawy o tematyce ekologicznej oraz jedyne w kraju „rowerowe kino” zasilane energią wytwarzaną podczas jazdy na rowerach. W trakcie wydarzenia zostaną przeprowadzone również liczne konkursy z nagrodami. Podczas pikniku możliwe będzie także zwiedzanie ekspozycji przyrodniczo kulturowej w siedzibie Parku. 

festyn eko

 

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Gródek informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości* niezamieszkałych, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek, mają możliwość złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.).

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

 

* Właściciele nieruchomości - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Szkolenie znakarzy szlaków turystycznych PTTK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) a nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy wolontariatu z oddziałem PTTK w ramach, której znakarz będzie pracował 20 godzin przy działaniach związanych z administrowaniem szlakami prowadzonymi przez oddział PTTK.

Znakarzem może zostać członek PTTK, który ukończył 18 lat, posiada odznakę OTP w stopniu małym srebrnym, odznacza się znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień oraz posiada rekomendację administrującego szlakami Oddziału PTTK. Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK znajduje się na stronie https://ktpzg.pttk.pl w zakładce – szlaki.

Niezbędne dokumenty: zgłoszenie na kurs, rekomendację oddziału PTTK oraz umowę wolontariatu z oddziałem, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2023 r.

Informacje o darmowym kursie i niezbędne pliki do pobrania znajdują się tutaj:
https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/767-kurs-znakarza-szlakow-turystycznych.html

Rekrutacja do Programu przebiega online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie 𝐨𝐝 𝟕 𝐥𝐢𝐩𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮.
 
Ubiegać się może każdy tegoroczny maturzysta, który:
- pochodzi ze wsi lub niewielkiej miejscowości,
- jest członkiem niezamożnej rodziny,
- uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów,
- zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2023/2024.
 
Poza tym kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
- być dzieckiem byłego pracownika PGR,
- być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
- należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
- posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendium-pomostowe.../
lub w Oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku pod numerami telefonu (087) 562-79-81, (085) 664-31-68,
(085) 664-31-53