Gródek, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 20 - Pieszczaniki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 23/2 o powierzchni 0,2251 ha, przeprowadzonego w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 59.800,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę – Pan Leon Stankiewicz.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA

Gródek, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00172738/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1658 o powierzchni 0,3100 ha, przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 48 500,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg nieskuteczny – żaden podmiot nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA

Gródek, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 10 - Jaryłówka, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 83/2 o powierzchni 0,2812 ha, przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 18 500,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg nieskuteczny – żaden podmiot nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA

Uwaga Właściciele psów!!!

Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Biegające na wolności psy w większości przypadków nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli. Zostają one puszczane luzem przez właścicieli poza teren swojej posesji lub w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia).

W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z:

 1. 18. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 530 i poz. 4894) ,,Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia oraz do ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 2. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) ,,Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.”
 3. 77 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.)
 • § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

UWAGA

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY W STUDNIACH

w miejscowościach: Borki, Glejsk, Gródek, Kondycja, Królowe Stojło, Nowosiółki, Piłatowszczyzna, Podzałuki, Radunin, Ruda, Słuczanka, Waliły, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja, Załuki, Zarzeczany, Zasady

Na podstawie ostrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Białymstoku (pismo z dnia 18 sierpnia 2022 r., znak: HK.9011.50.2022), w związku z pogorszeniem się jakości wody rzeki Supraśl pod względem mikrobiologiczym (obecność dużej liczby Enterokoków), informuję o możliwym zanieczyszczeniu wody w studniach przydomowych w promilu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl. Z uwagi na powyższe należy wzmóc nadzór nad jakością wody w studniach i nie spożywać wody ze studni, gdy jakość wody budzi wątpliwość. Wskazanym byłoby również przebadanie wody ze studni pod względem mikrobiologiczym.

Niniejsze zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Tegoroczne Dożynki w Gminie Gródek odbędą się w dniu 20 sierpnia 2022 r. we wsi Waliły w związku z pociągiem na te okoliczność, uruchomione zostanie połączenie autobusowe jedno ze stacji PKP Waliły do Walił wsi i drugie połączenie z Walił wsi na stację PKP w Waliłach. Autobus dla podróżujących jest bezpłatny.

Przystanek

Odjazd

Przyjazd

Waliły-PKP

18:45 – 20.08.2022 r.

19:05 Waliły-wieś – 20.08.2022 r.

Waliły-wieś

00:05 – 21.08.2022 r.

00:25 Waliły-PKP – 21.08.2022 r.

   
     
     

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGU

W dniu 12 sierpnia 2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na oddanie w dzierżawę od dnia 1 września 2022 r. infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy z Białegostoku:

 • Euronet Norbert Saniewski Sp.J.
 • KOBA sp. z o.o.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 1450 zł netto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOBA, która zaoferowała za dzierżawę sieci 1800 zł netto.

W najbliższych dniach zawarta zostanie z firmą KOBA sp. z o.o. umowa na dzierżawę od 1 września 2022 r. infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Gródek

                                                                                                                                                                     Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 23 - Podzałuki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 12 o powierzchni 0,82 ha, przeprowadzonego w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć
  tysięcy zł 00/100)
  ,
 5. kandydat na nabywcę – Pan Leon Stankiewicz.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA

W dniach 7-9 października 2022 r. odbędzie się IX edycja Dni Otwratych Funduszy Europejskich. To akcja oragnizowana w całej Polsce, ukazująca zmiany jakie zaszły w naszym kraju dzięki Funduszom Europejskim.