W dniach 17 i 18 grudnia 2022 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 odbędzie się „Trening kierowców rajdowych na terenie Gminy Gródek” na trasie drogi gminnej Nr 105044B na odcinku od DK 65 do miejscowości Łużany oraz  w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku od miejscowości Straszewo do miejscowości Zubry. 

Ze względów bezpieczeństwa na czas trwania treningu drogi zostaną całkowicie zamknięte, jednak przejazd po w/w drogach będzie umożliwiony pod nadzorem.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 180, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

18.12.2022 r.

(godz. 7.45-15.00)

Obwód nr 180

Kołodno, Królowy Most, Przechody

Koło Łowieckie

Przepiórka
w Księżynie

2

14.01.2023 r.
(godz. 7.45-15.30)

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta