Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 24.08.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8:00 dnia 24.08.2022 r. do godz. 24.00
dnia 24.08.2022 r.

Przyczyny: Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego są napływy mas powietrza znad Europy Wschodniej, które dotarły nad wschodnią część Polski. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzą z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjają napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

 • osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia
  np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie,
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy,
 • podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

 Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

 

 

 

 

Uwaga Właściciele psów!!!

Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Biegające na wolności psy w większości przypadków nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli. Zostają one puszczane luzem przez właścicieli poza teren swojej posesji lub w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia).

W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z:

 1. 18. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 530 i poz. 4894) ,,Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia oraz do ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 2. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) ,,Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.”
 3. 77 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.)
 • § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

UWAGA

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY W STUDNIACH

w miejscowościach: Borki, Glejsk, Gródek, Kondycja, Królowe Stojło, Nowosiółki, Piłatowszczyzna, Podzałuki, Radunin, Ruda, Słuczanka, Waliły, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja, Załuki, Zarzeczany, Zasady

Na podstawie ostrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Białymstoku (pismo z dnia 18 sierpnia 2022 r., znak: HK.9011.50.2022), w związku z pogorszeniem się jakości wody rzeki Supraśl pod względem mikrobiologiczym (obecność dużej liczby Enterokoków), informuję o możliwym zanieczyszczeniu wody w studniach przydomowych w promilu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl. Z uwagi na powyższe należy wzmóc nadzór nad jakością wody w studniach i nie spożywać wody ze studni, gdy jakość wody budzi wątpliwość. Wskazanym byłoby również przebadanie wody ze studni pod względem mikrobiologiczym.

Niniejsze zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Tegoroczne Dożynki w Gminie Gródek odbędą się w dniu 20 sierpnia 2022 r. we wsi Waliły w związku z pociągiem na te okoliczność, uruchomione zostanie połączenie autobusowe jedno ze stacji PKP Waliły do Walił wsi i drugie połączenie z Walił wsi na stację PKP w Waliłach. Autobus dla podróżujących jest bezpłatny.

Przystanek

Odjazd

Przyjazd

Waliły-PKP

18:45 – 20.08.2022 r.

19:05 Waliły-wieś – 20.08.2022 r.

Waliły-wieś

00:05 – 21.08.2022 r.

00:25 Waliły-PKP – 21.08.2022 r.

   
     
     

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGU

W dniu 12 sierpnia 2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na oddanie w dzierżawę od dnia 1 września 2022 r. infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy z Białegostoku:

 • Euronet Norbert Saniewski Sp.J.
 • KOBA sp. z o.o.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 1450 zł netto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOBA, która zaoferowała za dzierżawę sieci 1800 zł netto.

W najbliższych dniach zawarta zostanie z firmą KOBA sp. z o.o. umowa na dzierżawę od 1 września 2022 r. infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Gródek

                                                                                                                                                                     Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 23 - Podzałuki, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 12 o powierzchni 0,82 ha, przeprowadzonego w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć
  tysięcy zł 00/100)
  ,
 5. kandydat na nabywcę – Pan Leon Stankiewicz.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

ZASTĘPCA WÓJTA

W dniach 7-9 października 2022 r. odbędzie się IX edycja Dni Otwratych Funduszy Europejskich. To akcja oragnizowana w całej Polsce, ukazująca zmiany jakie zaszły w naszym kraju dzięki Funduszom Europejskim. 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

 • Królowe Stojło 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 20, działka 134 od godz. 8 do 14.

 

Za utrudnienie z tego tytułu wynikające – PRZEPRASZAMY.

Dodatkowe informacje oraz możliwość zamówienia newslettera z informacjami

o wyłączeniach są na naszej stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Informacji udziela też:

Posterunek Energetyczny obsługujący dany obszar (w dni robocze w godz.: 7:00 – 15:00)

PE Zacisze        85 676 66 86

PE Mońki          85 676 66 96

PE Choroszcz    85 676 66 82

PE Gródek        85 676 66 97

PE Sokółka       85 676 66 85

PE Dąbrowa        85 676 66 91

PE Łapy           85 676 66 88

Infolinia Rejon Energetyczny Białystok Teren 85 676 66 00 (całodobowo)

Infolinia Centrum Dyspozytorskie Białystok Teren  991 (całodobowo).