ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Gminy Gródek

Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się, na wniosek Wójta Gminy Gródek, nadzwyczajna XXIX sesja Rady Gminy Gródek, z następującym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2037.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.
 5. Zamknięcie obrad.

Wnioskodawca wskazał następujący powód zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gródek:

„W celu zakończenia procedury wyłaniania w trybie podstawowym wykonawcy przebudowy ulicy Błotnej wraz z budową kładki na rzece Supraśl zachodzi pilna potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy polegających na zwiększeniu w planie wydatków kwoty przeznaczonej na realizację w/w zadania z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza zaplanowaną kwotę. W przypadku nie zwiększenia tej kwoty konieczne będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gródek …”

Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w XXIX sesji Rady Gminy Gródek wezmą udział jedynie radni, Wójt Gminy Gródek oraz wskazani przez niego pracownicy Urzędu Gminy.

Obrady sesji będą transmitowane online – transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Gminy Gródek – www.grodek.pl.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wieczysław Gościk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Przygotowanie wystawy zdjęć Stanisława Wierzbickiego „Ziemia czystej wody i lasów zielonych” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 28 lipca 2021 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz

Gródek, dnia 7 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 28 - Sofipol, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 104, o powierzchni 0,76 ha, przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę – Pani Katarzyna Koronkiewicz.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

 

Gródek, dnia 7 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00061972/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 25 - Radunin, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 469/1 o powierzchni 0,0795 ha, przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w Gminnym Centrum Kultury
w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 6,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę – Pani Joanna Lisowska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

 

Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła trzy nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

oraz

Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 1. Nabór nr 12/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali.
 2. NABÓR nr 13/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 -Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 13 do 27 lipca 2021r.

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

Uwaga! Punkt szczepień w Gródku zostanie zamknięty z chwilą braku chętnych na szczepienie.