ZAPROSZNIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA

„Zakup energii elektrycznej”

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zaproszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)

Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku Nr 3 i Nr 4 do zaproszenia – wykaz obiektów, których dotyczy zamówienie.  Łączny szacowany wolumen w okresie 12 miesięcy – 324,981,00 kWh:

 1. oświetlenie uliczne – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku Nr 3:
 • szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 248.579,00 kWh,
 1. pozostałe obiekty gminne – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku Nr 4:
 • szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 76.402,00 kWh.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 3 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV: 09300000 – 2 - energia elektryczna, słoneczna i jądrowa

 1. Termin wykonania zamówienia:

Do obiektów opisanych w załącznikach Nr 3 i 4 do zaproszenia od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia dopuszcza się jedynie w przypadku wystąpienia problemów w przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup energii elektrycznej” w terminie do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

 

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%

 2. Miejsce składania ofert:

     Urząd Gminy Gródek

 1. A. i G. Chodkiewiczów 2

     16 – 040 Gródek

     pokój Nr 1

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która jest ważna co najmniej do 31.12.2022 r.;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
 • Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zaproszenia
 • Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem świadczę", z wyjątkiem formularza ofertowego i oświadczeń Wykonawcy.

Składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) Wójt Gminy Gródek informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (857180664) lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie zarządzenia Nr 134/21 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody osoby której dane dotyczą,      w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie wynikającym z Regulaminu.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą być podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) tj. 5 lat, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej odwołania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 8. przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 9. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z zapisów w/w zarządzenia i jest związane z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału Pana/Pani w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku gdy podanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, ich podanie jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
 1. załącznik Nr 1 do umowy – wyszczególnienie obiektów oświetlenia ulicznego
 2. załącznik Nr 2 do umowy – wyszczególnienie pozostałych obiektów
 3. załącznik Nr 3 do umowy – pełnomocnictwo.

Gródek, dnia 12 października 2021 r.

POR.6151.2.2021.AK

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich nr 178 i 210, obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Nazwa koła łowieckiego

1

23.10.2021 r.

07.30-15:00

210 – Leśnictwo Bielewicze

Koło Łowieckie Podmuch Białystok

2

06.11.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Radunin

3

20.11.2021 r.

07.30-15:00

210 – Leśnictwo Wiejki

4

04.12.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Turowo

5

18.12.2021 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Królowe Stojło

6

15.01.2022 r.

07.30-15:00

178 – Leśnictwo Józefowo

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Gródek informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gródek, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będących obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Gminy Gródek, mają możliwość złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).

 

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta