W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,

URZĄD STANU CYWILNEGO W GRÓDKU

od dnia 20.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.

będzie ZAMKNIĘTY.

W sprawach rejestracji zgonu, który miał miejsce na terenie gminy Gródek, należy kontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 7180-664.

Równocześnie informuję, iż wnioski o:

 • wydanie dowodu osobistego,
 • wydanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym oraz zaświadczenia do ślubu konkordatowego i za granicą,
 • uznanie ojcostwa,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

Przewy w dostawach prądu wystąpią w:

 • Gródku: ul. Białostocka 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, SKLEP EDEN, ul. Zwycięstwa 21, ul. Pogodna 4, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Słoneczna 1, 2, 3, ZK8405,
 • BIelewiczach: 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 74.

 

Komunikat dostępny pod linkiem: POWIADOMIENIE_26.10.-01.11.2020.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej  Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni
 0,2900 ha.

Nieruchomość zlokalizowana poza obszarem zwartej zabudowy wsi, w rejonie terenów rolnych, przy drodze żwirowej (dojazd nieutwardzony). Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowania, znajduje się na niej pojedyncze zakrzaczenie. Posiada kształt czworoboku, teren działki jest lekko nachylony w kierunku południowym. Brak mediów. 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 6 000,00 zł, wadium: 400,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 11ºº

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 7 - Gobiaty, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 30/2 o powierzchni 0,1454 ha.

Nieruchomość zlokalizowana w obszarze zabudowy wsi, przy głównej ulicy wiejskiej. Działka posiada kształt wieloboku (nieforemny - zbliżony do prostokąta). Teren jest lekko nachylony w kierunku wschodnim. Nieruchomość stanowi stare siedlisko zabudowy zagrodowej, obecnie niezamieszkałe. W obszarze działki znajdują się dwa stare drewniane budynki - budynek mieszkalny w złym stanie technicznym (w praktyce do rozbiórki) oraz budynek gospodarczy w średnim stanie technicznym. Budynki w obecnym stanie nie podnoszą walorów użytkowych nieruchomości. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzaczenie, głównie o walorach drewna opałowego. Dojazd - nieutwardzony, dostępne media: sieć elektryczna, telekomunikacyjna.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy wsi Gobiaty.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 20 800,00 zł, wadium:1 100,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 12ºº

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

 1. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

INFORMACJA O KONSULTACJACH

         Na podstawie zarządzenia Nr 147/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.               

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na terenie Gminy Gródek do zapoznania się z projektem Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.” oraz do zgłaszania ewentualnych opinii drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2, pok. 1. w terminie do dnia 9 października 2020 r.

Projekt programu

Formularz

Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Gródek