O rekompensatę, o której mowa w art. 3 ust. 8 ustawy o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem podanym poniżej, zamieszczona została szczegółowa informacja na temat możliwości uzyskania rekompensaty wraz z opisem procedury postępowania.

https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensata-o-ktorej-mowa-w-art-3-ust-8-ustawy-o-rekompensacie-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-wyjatkowego.html

 

 

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców.

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia rodzice  mogą składać  wnioski  o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia  z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub osoby, które wróciły z zagranicy spoza Unii Europejskiej.

Oznacza to, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacać przyznane już  świadczenia do końca maja 2022 r.

Natomiast w lutym ZUS zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.  Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na konto bankowe.

Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500+ uruchomiony został specjalny kreator na PUE ZUS. Pomoże on krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2022 zajmuje się przyjmowaniem wniosków

o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) jest dodatkowym świadczeniem, które przysługuje

od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

Od nowego roku kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom dzieci w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. miesiąca  życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Świadczenie będzie wypłacane

w miesięcznych częściach na dwa sposoby, po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica.

Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie przysługuje na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie

za okres od dnia wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż od ukończenia 12. miesiąca  życia do ostatniego dnia miesiąca w którym dziecko, na które przysługuje kapitał kończy 35 miesiąc życia.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Osoby, które mają wątpliwości dotyczące programów mogą napisać maila do ZUS na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skorzystać ze specjalnej infolinii 22-290-55-00 czynnej od poniedziałku

do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub umówić się na e-wizytę.  W placówkach ZUS wypełnić wniosek o świadczenia pomogą również sami pracownicy Zakładu.

Gmina Gródek, w ramach dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym zakupiła:

  • agregat prądotwórczy,
  • 2 zbiorniki na wodę 1000 l.,
  • 4 toalety przenośne,
  • rękawice specjalne,
  • kruszywo naturalne (żwir),
  • 120 butelek wody pitnej.

Gródek, dnia 13 stycznia 2022 r.

POR.6151.1.2022.AK

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 159, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

24.01.2022 r.

8.00-16.00

159 – Borki

Nadleśnictwo Supraśl

2

28.01.2022 r.

8.00-16.00

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Rekompensaty dla przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (agroturystyczne) oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, tj. na obszarze na którym wprowadzono czasowy zakaz przebywania.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem podanym poniżej, zamieszczona została szczegółowa informacja na temat możliwości uzyskania rekompensaty wraz z opisem procedury postępowania.

https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html

Formularz wniosku o udzielenie rekompensaty dostępny jest również w siedzibie Urzędu Gminy Gródek.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 3 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w:

wtorek w godzinach: 700-1500,

czwartek w godzinach: 900 - 1700.