OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00114596/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 37 - Zarzeczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 237/2 o powierzchni 2,4800 ha.

Działka lokalizowana poza obszarem zabudowy, w granicach terenów przylegających do znajdującego się w sąsiedztwie zalewu, po którego północnej stronie jest położona. Działka posiada kształt czworoboku, zbliżonego do prostokąta. Jej obszar jest w większej części płaski, po stronie wschodniej nieco obniżony, zaś w kilku miejscach znajdują się niewielkie nierówności. Na obszarze działki w części południowej i wschodniej rośnie drzewostan leśny, mieszany, w większej części o walorach drewna opałowego. Po stronie północnej przebiega droga dojazdowa, żwirowa, która łączy się po stronie zachodniej z drogą asfaltową biegnącą od strony drogi krajowej do wsi Gródek. Po stronie zachodniej działka sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi - boisko, parkingi przy zalewie. Po stronie wschodniej sąsiaduje z terenami leśnymi, a po stronie południowej, w bliskim sąsiedztwie, znajduje się zalew. Dojazd - droga żwirowa, dostępne media: brak, po stronie zachodniej, w dalszej odległości (około 200 m) dostępna jest sieć elektryczna.

Dla obszaru, na którym położona jest zbywana nieruchomość, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XII/71/99 Rady Gminy w Gródku z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego retencyjnego zbiornika wodnego dla potrzeb rolnictwa oraz zagospodarowania jego otoczenia dla potrzeb rekreacyjno-sportowych na działkach nr ewidencyjny 237, 239/1, 2, 3 i 282 obręb Zarzeczany oraz nr 2056 i 2057/1 i 2057/2 obręb Gródek. Przeznaczenie wynikające z planu: większa część objęta planem - tereny urządzeń sportowych, dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych związanych bezpośrednio z funkcją podstawową, mniejsza część - projektowany ciąg pieszo jezdny. Część działki po stronie wschodniej nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania tej części są to tereny leśne/zadrzewione.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 391 700,00 zł    wadium: 20 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%,na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1149 o powierzchni 0,07 ha.

Nieruchomość sklasyfikowana jako Br-RVI. Zlokalizowana w obszarze zwartej zabudowy wsi, bezpośrednio przy jednej z głównych ulic wiejskich o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie oprócz ww. drogi znajdują się tereny zabudowy zagrodowej/siedliskowej ulokowanej wzdłuż głównej ulicy wiejskiej. Działka posiada kształt nieregularnego wieloboku, zbliżonego do wydłużonego prostokąta, od strony zachodniej i północnej graniczy z ulicą wiejską, od południowej i wschodniej z nieruchomością zabudowy siedliskowej. Działka nie jest zabudowana ani zagospodarowana, na jej obszarze występuje pojedyncze zadrzewienie i zakrzaczenie nie przedstawiające walorów użytkowych. Z uwagi na kształt – działka samodzielnie ma ograniczone możliwości zagospodarowania. Dojazd – utwardzony, dostępne media – sieć elektryczna, wodociągowa. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 10 150,00 zł            wadium: 2 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 14 kwietnia 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
  • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
  • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
  • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

  • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl