Urząd Marszalkowski Województwa Podlaskiego poinforował, iż termin rozstrzygnięcia noabru wniosków w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO PAŹDZIERNIKA 2020 R.

logo psr2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie samodzielnie za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej GUS. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Gródek tel. 85 7180 664, 85 873 99 42.

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:

 • integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
 • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
 • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
 • Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gródku, gdzie zorganizowaliśmy dla Was stanowisko spisowe. Można tam również skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy przy wypełnianiu formularza.

 Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

W dniu 8 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Straszewo, Narejki, Chomontowce, Słuczanka, Wierobie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), zwanej dalej ustawą, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni
w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

 1. obręby ewidencyjne: Straszewo, Narejki, Chomontowce

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.

 1. obręby ewidencyjne: Słuczanka, Wierobie

od dnia 28 września 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że w okresie do 17 września 2020 r. odcinek drogi powiatowej Nr 1558B (do Supraśla przez Kołodno) w obrębie mostu przez rzekę Płoska jest zamknięty dla ruchu kołowego, w związku z wymianą elementów konstrukcji pomostu. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory sołtysa w sołectwie Straszewo

W dniu 19 września 2020 r. (sobota) o godz. 1200 w domku myśliwskim (budynek po byłej mleczarni) w Straszewie odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz uchwalenie porządku dziennego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór sołtysa.
 7. Sprawy różne.

W wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Straszewo stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY

Wiesław Kulesza

Przypominam o obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Gródek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej rzetelne dane o ilości osób tworzących gospodarstwo domowe.                                         

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

 • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Gródek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek oraz do pobrania na stronie www.grodek.pl w zakładce druki i formularze);
 • w przypadku każdej zmiany danych (np. liczby osób tworzących gospodarstwo domowe) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Wójta do sprawowania kontroli m.in. w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków określonych w ustawie. Z uwagi na liczne przypadki niewskazywania przez mieszkańców gminy Gródek w deklaracjach faktycznej ilości osób tworzących gospodarstwo domowe, planowane są czynności kontrolne w celu weryfikacji danych, będących podstawą ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą, kto wbrew obowiązkowi określonemu
w ustawie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nie składa nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Gródek

       Wiesław Kulesza

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piłka Nożna 2020” złożona przez Gródecki Klub Sportowy GKS Gródek z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 15 września 2020 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz