Gródek, dnia 7 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00061972/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 25 - Radunin, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 469/1 o powierzchni 0,0795 ha, przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w Gminnym Centrum Kultury
w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 6,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę – Pani Joanna Lisowska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

 

Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła trzy nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

oraz

Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 1. Nabór nr 12/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali.
 2. NABÓR nr 13/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 -Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 13 do 27 lipca 2021r.

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

Uwaga! Punkt szczepień w Gródku zostanie zamknięty z chwilą braku chętnych na szczepienie.

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek w 2020 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XXVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

 1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 24 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
 2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 3. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), w celu zminimalizowania zagrożenia, osoby biorące udział w debacie z chwilą wejścia do budynku GCK zobowiązane są:
 • osłonić usta i nos maseczką oraz zachować dystans społeczny;
 • stosować się do poleceń pracownika Urzędu Gminy.
 1. Osoby biorące udział w debacie będą wchodziły na sale obrad pojedynczo oczekując na swoją kolej w miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodniczący

Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk

Do pobrania:

Zgłoszenie do debaty

Raport

Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam Raport o stanie Gminy Gródek w 2020 r., będący podsumowaniem działalności organów Gminy w minionym roku. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Gródek