Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła trzy nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

oraz

Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 1. Nabór nr 12/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali.
 2. NABÓR nr 13/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 -Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 13 do 27 lipca 2021r.

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku zaprasza do rejestracji na szczepienie mieszkańców gminy Gródek. Nadal są wolne terminy na szczepienie  – rejestracja osobista lub telefoniczna 85 7180 051.

Uwaga! Punkt szczepień w Gródku zostanie zamknięty z chwilą braku chętnych na szczepienie.

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek w 2020 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XXVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

 1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 24 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
 2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 3. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), w celu zminimalizowania zagrożenia, osoby biorące udział w debacie z chwilą wejścia do budynku GCK zobowiązane są:
 • osłonić usta i nos maseczką oraz zachować dystans społeczny;
 • stosować się do poleceń pracownika Urzędu Gminy.
 1. Osoby biorące udział w debacie będą wchodziły na sale obrad pojedynczo oczekując na swoją kolej w miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodniczący

Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk

Do pobrania:

Zgłoszenie do debaty

Raport

Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam Raport o stanie Gminy Gródek w 2020 r., będący podsumowaniem działalności organów Gminy w minionym roku. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Gródek

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00060572/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 28 - Sofipol, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 104, o powierzchni 0,76 ha.

Nieruchomość położona poza obszarem zwartej zabudowy wsi, w rejonie terenów rolnych, leśnych i wyrobisk po miejscowej eksploatacji kruszywa. Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana. Duża część działki jest zadrzewiona - głównie drzewostan sosny o zróżnicowanym wieku, w części o walorach użytkowych. Posiada kształt czworoboku, zbliżony do równoległoboku. Teren działki jest silnie pofałdowany, znajdują się tu doły i zagłębienia powstałe po powierzchniowej eksploatacji kruszywa. Brak mediów, dojazd - nieutwardzony.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne, leśne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 19 500,00 zł,     wadium:975,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2021 r. o godz. 1000

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

 1. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 21 czerwca 2021 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl