OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00048285/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 966 o powierzchni 0,3700 ha.

Działka sklasyfikowana jako grunty orne: RIVb - 0,0222 ha, RV - 0,0848 ha, RVI - 0,2630 ha. Nieruchomość położona jest w początkowym/końcowym obszarze zabudowy wsi, w jej północno-zachodniej części. Sąsiedztwo stanowią tereny wolne, niezabudowane oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka posiada kształt wieloboku nieforemnego, zbliżonego do trójkąta. Usytuowana jest przy ul. Rzemieślniczej, w narożu z ulicą Piękną w miejscowości Waliły-Stacja. Nieruchomość nie jest zabudowana. Dojazd - utwardzony. Dostępne media: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – magazyny, składy, przemysł. Działka została objęta decyzją o warunkach zabudowy z dnia 18 września 2023 r., znak: POR.6730.44.2023.PC, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego (magazynu) z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie usługowej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 120 000,00 zł    wadium: 12 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2024 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Gródek, A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 12 lipca 2024 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
  • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
  • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
  • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

  • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl