OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1064 o powierzchni 0,09 ha.

Działka sklasyfikowana w całości jako PsVI - pastwiska trwałe, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - drogi powiatowej Nr 1452B (działka Nr ew. geod. 1141/1 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W drodze powiatowej projektowana jest sieć energetyczna średniego napięcia.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 19 000,00 zł    wadium: 2 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 830 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1065 o powierzchni 0,09 ha.

Działka sklasyfikowana w całości jako PsVI - pastwiska trwałe, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - drogi powiatowej Nr 1452B (działka Nr ew. geod. 1141/1 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W drodze powiatowej projektowana jest sieć energetyczna średniego napięcia.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 19 000,00 zł    wadium: 2 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1066 o powierzchni 0,09 ha.

Działka sklasyfikowana częściowo jako N - nieużytki - 0,07 ha i częściowo jako PsVI - pastwiska trwałe - 0,02 ha, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - drogi powiatowej Nr 1452B (działka Nr ew. geod. 1141/1 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W drodze powiatowej projektowana jest sieć energetyczna średniego napięcia.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 19 000,00 zł    wadium: 2 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1067 o powierzchni 0,09 ha.

Działka sklasyfikowana w całości jako N - nieużytki, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - drogi powiatowej Nr 1452B (działka Nr ew. geod. 1141/1 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. W drodze powiatowej projektowana jest sieć energetyczna średniego napięcia.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 19 000,00 zł    wadium: 2 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 1130 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1069 o powierzchni 0,24 ha.

Działka sklasyfikowana w całości jako PsVI - pastwiska trwałe, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy (działka Nr ew. geod. 1085 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew na nieużytkach), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu działki znajduje się sieć energetyczna.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 42 000,00 zł    wadium:  5 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 1230 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej  w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1070 o powierzchni 0,25 ha.

Działka sklasyfikowana  częściowo jako N - nieużytki - 0,17 ha i częściowo jako PsVI - pastwiska trwałe - 0,08 ha, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy (działka Nr ew. geod. 1085 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew na nieużytkach), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu działki znajduje się sieć energetyczna.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 47 000,00 zł    wadium:  5 500,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 1330 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 40 - Zubry, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1071 o powierzchni 0,24 ha.

Działka sklasyfikowana w całości jako N - nieużytki, zlokalizowana na skraju wsi Zubry, w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej zagrodowej oraz terenów niezagospodarowanych - pól i lasów. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, działka przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy (działka Nr ew. geod. 1085 w obrębie 40 - Zubry). Z uwagi na odległość od miasta lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami (samosiew na nieużytkach), ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. W dniu 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: POR.6730.52.2022.PC, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną; przewidzianych do realizacji na działkach Nr ew. geod. 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 i 1072, położonych w obrębie ewidencyjnym Zubry, gmina Gródek, woj. podlaskie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 42 000,00 zł            wadium: 5 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 1430 w budynku Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

_____________________________________________________________________________________________

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 18 lipca 2024 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
  • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
  • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
  • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

  • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl