Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek za rok 2023. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Gródek podczas III sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

  1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 27 czerwca 2024 r. złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 13 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

  1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych Przewodniczącej Rady Gminy.
  2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi
    o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodnicząca

Rady Gminy Gródek

Monika Ratyńska

/podpisano elektronicznie/

Do pobrania:

Zgłoszenie do debaty

Raport