OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej  Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni
 0,2900 ha.

Nieruchomość zlokalizowana poza obszarem zwartej zabudowy wsi, w rejonie terenów rolnych, przy drodze żwirowej (dojazd nieutwardzony). Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowania, znajduje się na niej pojedyncze zakrzaczenie. Posiada kształt czworoboku, teren działki jest lekko nachylony w kierunku południowym. Brak mediów. 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 6 000,00 zł, wadium: 400,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 11ºº

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 7 - Gobiaty, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 30/2 o powierzchni 0,1454 ha.

Nieruchomość zlokalizowana w obszarze zabudowy wsi, przy głównej ulicy wiejskiej. Działka posiada kształt wieloboku (nieforemny - zbliżony do prostokąta). Teren jest lekko nachylony w kierunku wschodnim. Nieruchomość stanowi stare siedlisko zabudowy zagrodowej, obecnie niezamieszkałe. W obszarze działki znajdują się dwa stare drewniane budynki - budynek mieszkalny w złym stanie technicznym (w praktyce do rozbiórki) oraz budynek gospodarczy w średnim stanie technicznym. Budynki w obecnym stanie nie podnoszą walorów użytkowych nieruchomości. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzaczenie, głównie o walorach drewna opałowego. Dojazd - nieutwardzony, dostępne media: sieć elektryczna, telekomunikacyjna.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy wsi Gobiaty.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 20 800,00 zł, wadium:1 100,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 12ºº

na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku,

 1. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

INFORMACJA O KONSULTACJACH

         Na podstawie zarządzenia Nr 147/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.               

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na terenie Gminy Gródek do zapoznania się z projektem Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.” oraz do zgłaszania ewentualnych opinii drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2, pok. 1. w terminie do dnia 9 października 2020 r.

Projekt programu

Formularz

Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Gródek

                                                                                    

 

Urząd Marszalkowski Województwa Podlaskiego poinforował, iż termin rozstrzygnięcia noabru wniosków w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO PAŹDZIERNIKA 2020 R.

logo psr2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie samodzielnie za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej GUS. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Gródek tel. 85 7180 664, 85 873 99 42.

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:

 • integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
 • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
 • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
 • Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gródku, gdzie zorganizowaliśmy dla Was stanowisko spisowe. Można tam również skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy przy wypełnianiu formularza.

 Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza

W dniu 8 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Straszewo, Narejki, Chomontowce, Słuczanka, Wierobie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), zwanej dalej ustawą, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni
w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

 1. obręby ewidencyjne: Straszewo, Narejki, Chomontowce

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.

 1. obręby ewidencyjne: Słuczanka, Wierobie

od dnia 28 września 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta