Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w kursie e-learningowym pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

            Kurs nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy. Zdobyta podczas kursu wiedza pomoże ograniczyć nieszczęśliwe zdarzenia, które nasilają się podczas sezonu wakacyjnego. Dzieci są pełne energii, częściej przebywają na świeżym powietrzu, chcą pomagać rodzicom wykonując czynności niebezpieczne.

            Rozwiązanie kursu daje ogromną szansę na zdobycie atrakcyjnej nagrody. Wzorem ubiegłego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi losowanie 100 hulajnóg. W losowaniu nagród mogą wziąć udział dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które do 30 września 2020 r. prześlą certyfikat potwierdzający ukończenie w/w kursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                        Kurs e-learningowy dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.prewencja.krus.gov.pl.

            Szczegółowe informacje, oraz zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

p.o. DYREKTORA

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Plakat kursu e lerning

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

            Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Kasa dodaje, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

            Okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przedłużony został do 28 czerwca 2020 r.

            Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.

            Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

            Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 28 czerwca br.).

Ważne:

            Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie wniosków złożonych przed wejściem w życie ww. przepisów. Zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany na okres opieki wskazany w złożonym wniosku.

            Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów, Kasa rozpatrzy ten wniosek bez konieczności składania nowego wniosku. Jeżeli we wniosku złożonym przed 24 czerwca br. wskazano konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na okres krótszy niż do 28 czerwca br. to w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego za okres dłuższy (niż podany w ostatnio złożonym wniosku) należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie tego zasiłku.

            Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż do 28 czerwca br. okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

            Kasa będzie na bieżąco informowała o okresie za który przysługuje zasiłek opiekuńczy i osobach do niego uprawnionych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/swiad/wniosek_o_zasilek_opiekunczy_2020_uaktualniony.pdf

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Finansowych

Główny Księgowy

mgr Grażyna Niesterowicz

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piłka Nożna 2020” złożona przez Gródecki Klub Sportowy GKS Gródek z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 13 lipca 2020 r.

W załączeniu:

uproszczona_oferta_rezlizacji_zadania_publicznego

formularz

 

Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam Raport o stanie Gminy Gródek w 2019 r., będący podsumowaniem działalności organów Gminy w minionym roku. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.

Jednocześnie informuje, że na najbliższej sesji Rady Gminy Gródek odbędzie się debata nad Raportem. Przewodniczący Rady Gminy Gródek poda do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu i zasadach udziału w debacie.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Raport_o_stanie_Gminy_Gródek_w_2019_rpdf.pdf

 

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek w 2019 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

 1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 29 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek
  (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pok. nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

 1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
 2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 3. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.), w celu zminimalizowania zagrożenia, osoby biorące udział w debacie z chwilą wejścia do budynku GCK zobowiązane są:
 • osłonić usta i nos maseczką oraz włożyć rękawiczki i zachować dystans społeczny;
 • stosować się do poleceń pracownika Urzędu Gminy.
 1. Osoby biorące udział w debacie będą wchodziły na sale obrad pojedynczo oczekując na swoją kolej w miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy Gródek

                                                                                        Wieczysław Gościk

Do pobrania:

Wzór_zgłoszenia.docx

Raport_o_stanie_Gminy_Gródek_w_2019_rpdf.pdf

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1282B i koniecznością przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego zachodzi konieczność czasowego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego na odcinku od miejscowości Jaryłówka do miejscowości Łużany. Planowane wykonanie robót: od poniedziałku 22.06.2020 r do wtorku 23.06.2020 r. Zamknięcie drogi dla ruchu będzie obowiązywało od godzin porannych do godzin wieczornych. Przejezdność odcinka będzie możliwa w godzinach wieczornych i nocnych.