Wójt Gminy Gródek informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 2019-2032” od dnia 29 lipca do 22 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Gródek.

Mieszkańców Gminy Gródek, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

na kadencję 2020-2023

 

                    Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r.  Najpóźniej w październiku 2019 r. Rada Gminy Gródek, w głosowaniu tajnym, dokona wyboru dwóch ławników dla Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych oraz jednego ławnika dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Kandydatów mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Gródek.

Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1.

Kto może zostać ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem ?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Formularz karty zgłoszenia jest dostępny:

 • w Urzędzie Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1
 • na stronie internetowej Gminy Gródek: www.grodek.pl

Do zgłoszenia kandydata na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione w pkt 1-4 dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dokonaniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Formularze:

 • zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • listy osób zgłaszających kandydata,

są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1 oraz na stronie internetowej Gminy Gródek: www.grodek.pl

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie i prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po ustawowym terminie, tj. po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań formalnych - pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie wyborów ławników w Gminie Gródek udziela Zastępca Wójta – Lilia Waraksa, Urząd Gminy Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 1,  tel. 85 7180 664.

Wybory ławników regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

 

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista zgłaszających 2019

Informacja dla osób zgłaszających kandydatów na ławników

Informacja dla kandydatów na ławników

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przedstawiam Raport o stanie Gminy Gródek w 2018 r., zwany dalej „Raportem”.

Zgodnie z procedurą  określoną w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Biorąc powyższe pod uwagę zapraszam do zapoznania się z Raportem, będącym podsumowaniem działalności władz samorządowych w 2018 r. w zakresie zadań wynikających z obowiązujących dokumentów strategicznych.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Gródek

/-/ Wiesław Kulesza

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Gródek w 2018 r.

Ogłoszenie

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Białymstoku informuję, iż zostało uruchomione działanie o nazwie: "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska". Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 2 maja do dnia 12 czerwca br.

Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

         Szczegółowe warunki uzyskania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 587).

         Jednocześnie informuję, że pomoc możliwa jest do uzyskania przez prywatnego właściciela lasu wyłącznie w przypadku gdy lasy i grunty leśne objęte są obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa  w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy.

Wykaz obrębów ewidencyjnych, które posiadają obowiązujące uproszczone palny urządzenia lasu zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Białostockiego pod linkiem: http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/druki_i_informacje/wydzial-rolnictwa-srodowiska-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-promocji.html

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza