W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów” zleconego przez powiat białostocki, informuję, że na terenie gminy Gródek w obrębach: Bielewicze, Bobrowniki, Jaryłówka, Królowe Stojło, Łużany, Mostowlany, Podzałuki, Radunin, Świsłoczany, Zarzeczany, Zielona, Zubki odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (ramowy plan prac). Prace taksacyjne będą prowadzić pracownicy firmy TaxusUL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa.

          Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone przez Wójta w siedzibie Urzędu Gminy Gródek do publicznego wglądu.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Gródek, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza